Vlada je danes določila še zadnje podrobnosti proračunskih dokumentov. Medtem ko je v državni zbor že poslala predloga proračunov za prihodnji dve leti, naj bi danes to storila še s preostalimi proračunskimi dokumenti, ki jih je potrdila na dopisni seji. Foto: EPA
Vlada je danes določila še zadnje podrobnosti proračunskih dokumentov. Medtem ko je v državni zbor že poslala predloga proračunov za prihodnji dve leti, naj bi danes to storila še s preostalimi proračunskimi dokumenti, ki jih je potrdila na dopisni seji. Foto: EPA
false
Rešitve, ki ostajajo v danes potrjenem predlogu zakona o izvajanju proračunov za leti 2016 in 2017, prinašajo tudi nekatere novosti. Za javni sektor je pomembno, da se izrecno ne zahteva več zmanjševanje števila zaposlenih. Foto: BoBo

Te je vlada zdaj vključila v predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 ter drugih ukrepih v javnem sektorju. Finančne učinke vanj vključenih ukrepov vlada ocenjuje na 210 milijonov evrov.

Ob tem je ministra za javno upravo in ministra za finance pooblastila, da nadaljujeta pogajanja s sindikati, kar se bo zgodilo v ponedeljek.

Še vedno predmet pogajanj s sindikati
Predlog zakona, ki bo torej še predmet pogajanj s sindikati, za zdaj predvideva podaljšanje uporabe znižane plačne lestvice, neusklajevanja osnovnih plač, neizplačevanja redne delovne uspešnosti, omejenega izplačevanja delovne uspešnosti ob povečanem obsegu dela. Tudi prihodnje leto bi ohranili znižan regres za letni dopust, možnost vplačila nižjega zneska premij po kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju in omejitve v povezavi izplačili jubilejnih nagrad.

Predvideno je tudi podaljšanje nekaterih ukrepov iz zakona za uravnoteženje javnih financ, in sicer prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, omejitev števila dni letnega dopusta, omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju.

Na zadnjih pogajanjih so se - kot so zapisali tudi v sporočilu po seji vlade - dogovorili, da bo vlada, če dogovora s sindikati ne bo, poslance seznanila, da po njenem mnenju pogoji za nadaljevanje zakonodajnega postopka niso izpolnjeni in da zato ocenjuje, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Ni več izrecnih zahtev po zmanjševanju javnega sektorja
Rešitve, ki ostajajo v danes potrjenem predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017, prinašajo tudi nekatere novosti. Za javni sektor je pomembno, da se izrecno ne zahteva več zmanjševanje števila zaposlenih.

Za občine se določata višina povprečnine in zagotavljanje sredstev za investicije, predvidena je možnost, da se občinam omogoči dodatno ugodno zadolževanje za investicije pri državnem proračunu.

Prav tako občine zadeva določba, da ko starši otroka vključijo v vrtec zunaj njenega območja, čeprav so v javnem vrtcu na območju matične občine zagotovljena prosta mesta, dolžna kriti le razliko med plačili staršev in ceno istovrstnega programa, ki velja v vrtcih na njenem območju, ne pa med ceno programa in plačilom staršev.

Sicer pa predlog zakona o izvajanju proračunov predvideva še, da se v letu 2016 pokojnine ne bodo redno usklajevale, je pa določena izredna uskladitev pokojnin. Dodani so tudi dodatni pogoji za zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev vojnim veteranom.

Proračunski sveženj je dokončan
Proračunski sveženj je tako dokončan, vlada pa ga bo po informacijah z vladnega urada za komuniciranje v DZ poslala še danes. V DZ je medtem že poslala oba predloga proračunov, a za zdaj še nista dostopna.

Proračunski prihodki za 2016 so predvideni v znesku nekaj manj kot 8,628 milijarde evrov, odhodki pa v znesku nekaj več kot 9,417 milijarde evrov. Za leto 2017 so načrtovani prihodki nekaj pod 8,706 milijarde evrov, odhodki pa malo nad 9,423 milijarde evrov. V rebalansu letošnjega proračuna so prihodki določeni pri 8,56 milijarde evrov, odhodki pa pri 9,95 milijarde evrov.

Ob tem pa je vlada danes določila tudi besedilo predloga sprememb zakona za uravnoteženje javnih financ, v katerem je predvidela ohranitev obstoječe višine in načina delitve koncesijske dajatve od študentskega dela.