Sodišča bodo mesec dni obravnavala le nujne zadeve. Foto: Pixabay

Med nujne zadeve, v katerih sodišča odločajo tudi med sodnimi počitnicami, spadajo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Nujne zadeve so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Vročanja sodnih pisanj v času sodnih počitnic ne bo, uradne ure na sodiščih pa bodo nespremenjene. Nemoteno bo potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepi strankam ne bodo vročali.

Ustavno sodišče ima klub počitnicam na dnevnem redu za današnjo sejo obravnavo pobude za oceno ustavnosti zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki jo zahteva Pravno-informacijski center nevladnih organizacij Ljubljana, kjer predlagajo tudi začasno zadržanje interventnega zakona.

Ljubljansko upravno sodišče pa bo znova odločalo o pritožbi kandidata za ljubljanski mestni svet Vilija Kovačiča, ki se je zaradi domnevnih zlorab občinskih sredstev, ki jih očita Listi Zorana Jankovića, pritožil na izid lokalnih volitev v Ljubljani.

Začele so se sodne počitnice