Foto:
Foto:

SDS

Zagotavljanje energetske neodvisnosti pri električni energiji, zmanjšanje energetske odvisnosti pri toploti in povečanje URE. Drugič, zagotoviti največjo mogočo izrabo domačih trajnostnih energetskih virov (vodni potencial in lesna biomasa kot nosilca OVE) v navezavi s polnim razvojem domače industrije in domače infrastrukture na energetskih področjih. Tretjič, pospešena in usklajena posodobitev električnega distribucijskega omrežja in razvoj raznovrstne ponudbe dobaviteljev električne energije.

SMC

Zanesljiva, čim bolj od uvoza neodvisna in trajnostno naravnana oskrba z energijo.

SD

Zanesljiva oskrba in zaščita odjemalcev, učinkovita raba energije in večji delež obnovljivih virov energije.

NSi

Podvojiti učinkovitost rabe energije, poleg vodne in sončne energije dajemo prednost biomasi. Povečati je treba delež OVE na najmanj 25 odstotkov končne rabe energije in najmanj 10 odstotkov v prometu. Do leta 2030 bo treba ta delež okrepiti. Prednost dajemo gradnji malih hidroelektrarn.

ZaAB

Prednostne naloge so učinkovita raba energije, razvoj energetskih omrežij in izraba obnovljivih virov. Pomembni so obnovljivi viri in varčevanje z energijo. Podpreti bo treba energetsko prenovo stavb, zmanjšati energetsko odvisnost prek vlaganj v OVE, maksimalno pa bo treba iztržiti geostrateško lego Slovenije pri energetskih tranzitnih tokovih, tudi z jasno podporo Južnemu toku.

SLS

Odločitve o nadaljnji gradnji verige hidroelektrarn - koliko, katere in kdaj, o nadaljnji usodi NEK 1 in morebitni naložbi v NEK 2 in o subvencijskih shemah za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Verjamem

Stroškovno učinkovita posodobitev starih energetskih objektov za boljšo izrabo energentov in zmanjšanje izpustov. Ne smemo graditi novih, za okolje škodljivih proizvajalcev energije, temveč moramo zagotoviti energijo iz obnovljivih virov. Vzpostaviti moramo pametno energetsko omrežje, v katero se bodo lahko povezali vsi javni in zasebni porabniki ter proizvajalci električne energije.

DL

Racionalna raba energije s povečanjem učinkovitosti porabe, ekološka sprejemljivost in konkurenčna cena, tudi prek davčne in subvencijske politike.

B.J.