Foto: BoBo
Foto: BoBo

Poslovni izid skupine Slovenski državni holding (SDH) je v prvi polovici leta znašal 47,8 milijona evrov. Kot so zapisali, je poleg dobička na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 milijonov evrov, sporoča SDH.

V prvem polletju je SDH od lastnih kapitalskih naložb realiziral skoraj 25 milijonov evrov prihodkov iz dividend, medtem ko so v prvem polletju lani dividendni prihodki znašali tri milijone evrov. Razlog za višje prihodke je boljše poslovanje družb in odprava regulatornih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19.

Povečana donosnost portfelja

Dosežena donosnost je bila pri večini družb upravljavskega portfelja SDH-ja glede na prvo polletje lanskega leta višja. Večina družb po navedbah SDH-ja izkazuje tudi boljše rezultate od načrtov, zato je tudi rezultat na ravni portfelja ugoden.

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja (ROE) znaša 6,4 odstotka, kar je precej več kot v enakem obdobju lani, ko je znašala štiri odstotke, so poudarili.

Vsi štirje upravljavski stebri (promet, energetika, finance in gospodarstvo ter turizem) so v prvi polovici leta izkazovali boljše poslovanje kot v enakem lanskem obdobju in tudi bolje od načrtov iz letnega načrta upravljanja za leto 2021.

"Zelo dobri so rezultati stebrov finance in turizem ter gospodarstvo, katerih donosnost v prvem polletju 2021 presega 10 odstotkov. Še naprej izstopa poslovanje Krke, ki dosega najboljše rezultate od vseh družb, ki spadajo med 20 največjih naložb SDH-ja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vse družbe stebra promet izkazujejo višjo donosnost kapitala kot v enakem obdobju lani. ROE je dosegel 3,5 odstotka. Tudi družbe stebra energetika so večinoma dosegle boljše rezultate od primerljivega obdobja lani in njihov ROE je skupaj dosegel 6,4 odstotka.

ROE je pri strateških naložbah znašal 5,1 odstotka, pri pomembnih 13,5 odstotka, pri portfeljskih pa 7,6 odstotka. Tržna vrednost kotirajočih družb se je od konca lanskega leta do 31. avgusta povečala za 30,9 odstotka in je znašala 2,3 milijarde evrov. Knjigovodska vrednost lastniških deležev države in SDH-ja je na 30. junija znašala 10,3 milijarde evrov.

Turistični holding se odmika