Program vključuje tudi dodatna sredstva za policijo. Foto: MMC RTV SLO
Program vključuje tudi dodatna sredstva za policijo. Foto: MMC RTV SLO
Kakšen bo boj proti korupciji in za transparentnost?
O protikorupcijski zakonodaji tudi poslanci
17 vladnih ukrepov proti korupciji

Z vlade so sporočili, da bo izvajanje programa ukrepov koordiniralo notranje ministrstvo, ki ga vodi Gregor Virant. Ta je sicer po današnji seji vlade sporočil, da so v boju s korupcijo kriminalistični policiji namenili 75 novih zaposlenih in dodatne tri milijone evrov.
In kaj je vlada pripravila:

- uvedba pregledne revizije postopkov in poslovanja projekta Teš 6, ki jo bosta izvedli ministrstvi za infrastrukturo in finance, preiskava pa mora biti končana v enem letu po vladnem sprejetju dokumenta;

- uvedba pregledne revizije bančne luknje – tudi ta revizija mora biti izvedena najpozneje v enem letu od dneva sprejetja vladnih ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije; revizijo bo izvedlo ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK);

- novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je že v obravnavi v DZ-ju;

- centralizacija in informatizacija javnega naročanja v javnem zdravstvu – projekt naj bi bil končan 1. julija letos;

- sprejetje novega zakona o Slovenskem državnem holdingu do 1. aprila letos;

- ureditev javnih naročil – znotraj tega vlada želi bolje usposobiti uslužbence, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil, pa tudi izboljšati zunanji in notranji nadzor mehanizmov ter postopke javnega naročanja; vse to naj bi bilo končano 1. septembra letos;

- etični kodeks za poslance, kjer pa vlada odločitev prepušča DZ-ju;

- etični kodeks za funkcionarje vlade in ministrstev - vlada ga bo sprejela do konca leta 2014, pripravil pa MNZ;

- vpeljava pravila "zakonodajne sledi" – ukrep je že izveden in omogoča "zakonodajno sled", ki nalaga, da mora biti obvezno navedeno avtorstvo celotnega besedila akta ali posameznih določb, kadar to besedilo predloga akta pripravlja fizična ali pravna oseba zasebnega prava;

- ureditev evidence sklada kmetijskih zemljišč in gozdov - ministrstvo za kmetijstvo mora do 31. decembra 2014 pripraviti uredbo o načinu in vsebini poročanja občin in upravljavcev nepremičnin v lasti države o zemljiških podatkih in o načinu vpisa upravljavcev teh nepremičnin ter sprememb zakonodaje, ki bo omogočala vpis lastništva države na podlagi zakona;

- odpoklic župana – MNZ bo po načrtih vlade do junija letos pripravil spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki bo uvedla možnost odpoklica župana na pobudo volivcev; pripravili bodo tudi spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katero bodo uvedene strožje pravne podlage za posameznikov odpoklic ob obsodbi;

- odpoklic posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije - do konca leta 2014 naj bi MNZ z novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije vzpostavil tudi strožje pravne podlage za odpoklic posameznika z javne funkcije;

- učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil in zbornic – rok je marec 2015, ko bo vladna delovna skupina pod vodstvom Službe Vlade RS za zakonodajo pripravila analizo in predloge ukrepov za izboljšanje sistema;

- sistemska reorganizacija delovanja inšpekcijskih služb – reorganizacija bi se po načrtih vlade zgodila nekje v obdobju med letoma 2014 in 2015;

- reorganizacija delovanja KPK-ja, ki že poteka, do konca leta 2014 pa bodo okrepljene nadzorne pristojnosti KPK-ja in vzpostavljen neodvisni organ nadzora nad delom KPK-ja; nosilec ukrepa je MNZ;

- omejevanje korupcijskih tveganj v javni upravi – posamezna ministrstva morajo do konca letošnjega leta pripraviti analizo in akcijski načrt za omejitev tveganj ali preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije;

- omejevanje korupcijskih tveganj v pravosodju - ministrstvo za pravosodje mora v sodelovanju z drugimi pravosodnimi organi do konca leta 2014 pripravi etični kodeks za sodnike in tožilce, organizirati usposabljanje v zvezi z etiko in integriteto, oblikovati kodeks poslovnega obnašanja (skupaj s komentarjem in praktičnimi primeri), podrobneje opredeliti merila za izbiro in ocenjevanje sodnikov v posebnem aktu, sprejeti smernice o nasprotju interesov med opravljanjem funkcije in po njenem prenehanju ter pripraviti usposabljanje v zvezi z etiko in integriteto državnih tožilcev.

Kakšen bo boj proti korupciji in za transparentnost?
O protikorupcijski zakonodaji tudi poslanci
17 vladnih ukrepov proti korupciji