S tem bo ta najnižja urna postavka enaka, kot je najnižja bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov ter začasno in občasno delo upokojencev. Vse so vezane na minimalno plačo.

Po zakonu o kmetijstvu bruto urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega in občasnega dela v kmetijstvu ne sme biti nižja od zneska bruto minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur. Urno postavko enkrat letno, najpozneje do 1. aprila, določi pristojni minister.

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu se lahko na posameznem kmetijskem gospodarstvu opravlja prekinjeno ali neprekinjeno največ 120 dni v enem letu. Posamezen izvajalec lahko to delo opravlja prekinjeno ali neprekinjeno največ 90 dni v enem letu. Lahko ga opravlja pri več naročnikih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisanih omejitev glede delovnega časa, odmorov in počitkov, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.