Posveta z naslovom Učinkovito izvajanje ukrepov za vključevanje Romov – skupna skrb države, občin in romske skupnosti, ki so ga skupaj pripravili Forum romskih svetnikov, državni svet RS in Romano Kher – Romska vas, se je udeležila tudi podpredsednica državnega zbora Renata Brunskole. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Posveta z naslovom Učinkovito izvajanje ukrepov za vključevanje Romov – skupna skrb države, občin in romske skupnosti, ki so ga skupaj pripravili Forum romskih svetnikov, državni svet RS in Romano Kher – Romska vas, se je udeležila tudi podpredsednica državnega zbora Renata Brunskole. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Renata Brunskole, podpredsednica državnega zbora. Foto: Bogdan Miklič
Po besedah predsednika Foruma romskih svetnikov (FRS) Darka Rudaša imamo dobro strategijo razvoja romske skupnosti, vendar šepa realizacija.
Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije. Foto: Bogdan Miklič

Romi morajo tudi sami prevzemati odgovornost za svoje stanje in se zavedati, da imajo pravice in tudi obveznosti, je na posvetu v državnem svetu dejala Janja Rošer, predsednica najvišjega romskega organa v državi – Sveta romske skupnosti.
"Mislim, da je čas, da se občine sprijaznijo s tem, da imajo v svoji okolici Rome, in začnejo urejati razmere," je še pristavila.
Državni sekretar s šolskega ministrstva Aljuš Pertinač je v izjavi za novinarje dejal, da si prizadevajo izboljšati položaj romske skupnosti na različnih ravneh. "Na strukturni ravni smo poskrbeli za povečanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni sistem, njihovo daljše obiskovanje šole in doseganje višje izobrazbene ravni. Na območjih, kjer živijo Romi, smo izvedli nekaj projektov, financiranih iz evropskih sredstev. Omenimo institut romskega pomočnika ter projekt dviga socialnega in kulturnega kapitala v okoljih z romsko skupnostjo. Slednji je pomemben predvsem z vidika zagotavljanja širše vključenosti romske skupnosti v družbo," je pojasnil Pertinač.
Dodal je, da se na ministrstvu zavedajo, da morajo biti vsi ukrepi medresorsko usklajeni. "Tudi na področju socialnega varstva in infrastrukture je treba storiti dodatne korake, da se bodo Romi lahko v polnosti vključevali v vse segmente družbenega življenja," meni Pertinač. Kot pravi, se delež romskih otrok, ki končajo osnovno šolo, povečuje, vendar stanje še ni zadovoljivo. "Izobraževalna uspešnost je kompleksna zadeva. Pomembna je ne le otrokova prizadevnost, ampak tudi podpora v družinskem in lokalnem okolju. V zvezi s tem je treba izvesti dodatne ukrepe za izboljšanje stanja," je prepričan.
Generalni direktor direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje na gospodarskem ministrstvu Marko Drofenik je povedal, da je bilo za izgradnjo osnovne komunalne infrastrukture romskih naselij v obdobju od leta 2002 do 2013 dodeljenih slabih 14 milijonov evrov, porabljenih pa 11,8 milijona evrov.
Drofenik je razložil, da letos zaradi krize ne bo razpisa za urejanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih, medtem ko so za leto 2015 za zdaj zagotovljena proračunska sredstva v višini treh milijonov evrov. Od sprejetja nacionalnega programa za Rome je bilo v obdobju od leta 2010 do 2015 v ta namen razpisanih 7 milijonov evrov, dodeljenih 6,3 in porabljenih 5,2 milijona evrov. Denar je bil vložen v izgradnjo vodovodnih sistemov od zajetja do priključkov uporabnikov, ureditev kanalizacijskega sistema, kadar je obstajala nevarnost onesnaženja vodnih virov, elektrifikacijo naselij, urejanje lokalnih cest in javnih poti ter odkup zemljišč za zaokrožitev romskih naselij.
Po besedah predsednika Foruma romskih svetnikov (FRS) Darka Rudaša imamo dobro strategijo razvoja romske skupnosti, vendar šepa realizacija. "O tem priča velika neizobraženost znotraj romske skupnosti, 95-odstotna brezposelnost Romov, številna naselja brez vode in elektrike," stanje na terenu opisuje Rudaš. "Težava je med drugim v tem, da posamezni vladni resorji nimajo ločene strategije in sredstev za izvajanje projektov. Izjema je šolsko ministrstvo, zato je bil na področju izobraževanja dosežen največji napredek," ugotavlja Rudaš.
V FRS-ju predlagajo, naj država občine z romskim prebivalstvom finančno stimulira z dodatnimi sredstvi za reševanje romske problematike, saj bodo le tako izvajale svoje naloge, povezane z zagotavljanjem dostojnega življenja Romov. Ob tem je Rudaš pohvalil občine, ki že zdaj zgledno skrbijo za romsko skupnost in razvijajo romska naselja. "V teh občinah Romi dobijo lokalni ponos, zato se sami aktivirajo in pozitivno prispevajo k družbenemu utripu okolja, v katerem živijo."
Posveta z naslovom Učinkovito izvajanje ukrepov za vključevanje Romov – skupna skrb države, občin in romske skupnosti, ki so ga skupaj pripravili Forum romskih svetnikov, državni svet RS in Romano Kher – Romska vas, se je udeležila tudi podpredsednica državnega zbora Renata Brunskole. Spomnila je na krovni Zakon o romski skupnosti, ki je bil sprejet pred sedmimi leti. "Slovenija je postala ena od redkih držav z visoko stopnjo pravne zaščite romske skupnosti in na neki način tudi zgled drugim v mednarodni skupnosti," je poudarila.
Za MMC Bogdan Miklič