Seja državnega sveta 15. 5. 2024. Foto: Državni svet RS
Seja državnega sveta 15. 5. 2024. Foto: Državni svet RS

Kot so po današnji seji sporočili iz državnega sveta, dopolnjen predlog resolucije o jedrski energiji predstavlja prvi programski dokument z oceno stanja in opredelitvijo politike na področju razvoja jedrskega programa, ki bo pomembno pripomogel k učinkovitejši pripravi na izvedbo projekta JEK 2.

"Raba jedrske energije v kombinaciji z obnovljivimi viri energije je pogoj za zagotovitev stabilne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo in s tem nadaljnjega razvoja Slovenije," so poudarili svetniki.

Pri tem so opozorili na dolgotrajnost postopkov umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in s tem povezano dolgotrajno sprejemanje državnega prostorskega načrta. Zadnje je po oceni državnih svetnikov povezano tako z vlogo civilnih iniciativ v prostorskem načrtovanju kot s preobilico birokratskih ovir in odsotnostjo učinkovitega medresorskega usklajevanja.

Državni svetniki so zato pozvali, da se za namen pravočasne nadgradnje elektroenergetskega sistema s širitvijo jedrskega programa in da bi se izognili zamudam pri pripravi in izvedbi projekta JEK 2, z ustreznim zakonodajnim okvirom zajamejo vsi izzivi, ki bi lahko vodili v dolgotrajno umeščanje drugega bloka jedrske elektrarne v prostor.

Predlog resolucije sta že podprli pristojna komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter zainteresirana komisija državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Komisija je rešila 157 od 180 primerov javnega naročanja

Državni svetniki so obravnavali poročilo o delu državne revizijske komisije za lani, iz katerega je med drugim razvidno, da so bili v letu 2023 zahtevki za revizijo vloženi v 180 primerih postopkov javnega naročanja in da jih je komisija rešila 157. Državni svet je v sprejetem mnenju k poročilu poudaril, da izpodbijanje postopkov izbire ponudnika in zahteva revizije postopkov lahko podaljša postopke izvajanja javnih naročil ali prisili naročnika k izbiri dražjega ponudnika.

Državni svet se je seznanil z letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za lani, ki ga je ocenil kot kakovostno, dobro strukturirano, pregledno, informativno in zelo uporabno. Poročilo zavoda je po mnenju državnega sveta tudi odlična podlaga za pripravo napovedanih sprememb zakonodaje na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Svetniki so obravnavali in podprli več pobud. Podprli so pobudo svetnika Marka Staroveškega, naj se čim prej pristopi k rekonstrukciji Litijske ceste ter rekonstrukciji križišča Litijske ceste s Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah. Soglašali so s pobudo svetnika Leopolda Pogačarja glede časovnice načrtovanih obnovitvenih del na Prešernovi rojstni hiši v Vrbi in predstavitve projekta prebivalcem Vrbe.

Prav tako so podprli pobudo svetnikov Marka Lotriča in Bojana Kekca glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za krepitev konkurenčne sposobnosti in razvojne moči Dolenjske, ki se je oblikovala na osnovi regijskega obiska Dolenjske 27. marca in so jo naslovili na vlado.