Poklicni gasilci se bojijo, da se s spremembami na področju poklicnega zavarovanja ne bi mogli več predčasno upokojiti. Foto: STA
Poklicni gasilci se bojijo, da se s spremembami na področju poklicnega zavarovanja ne bi mogli več predčasno upokojiti. Foto: STA

Menimo, da je večino delovnih mest, ki so v tem registru, glede na razvoj in nove tehnologije ter delovnopravne ureditve treba izločiti iz sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja, saj ne ustrezajo kategoriji "posebno težka in zdravju škodljiva dela".

GZS o trenutnih "beneficiranih" poklicih

Uredba se bo začela pripravljati, ko bo ministrstvo za delo našlo sredstva za avtorsko pogodbo za osebo, ki to stvar lahko strokovno pripravi.

Sekretarka ZSSS Lučka Böhm o tem, zakaj je seznam beneficiranih poklicev star več kot 30 let.
Aleksander Ogrizek
Predsednik sindikata poklicnih gasilcev Aleksander Ogrizek opozarja, da v spremembe poklicnega zavarovanja ne nameravajo privoliti. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Že leta 2001 so nam gasilcem tako kot vojakom, rudarjem, policistom, železničarjem itd. odvzeli beneficirani delovni staž. Uvedli so drugi pokojninski steber, s pomočjo katerega se lahko prej upokojimo, vendar ne toliko prej, kot smo se z beneficiranim delovnim stažem. Če se je včasih gasilec upokojil pri 52, 53 letih, odvisno, kdaj je začel delati, se zdaj lahko s pomočjo drugega pokojninskega stebra, ki nam ga plačuje država, upokoji pri 56 letih, torej najmanj tri leta pozneje. Zdaj pa nam skušajo še to vzeti.

Predsednik sindikata poklicnih gasilcev Aleksander Ogrizek o upokojevanju poklicnih gasilcev
Prevrnjen tovornjak v Kopru
Starejši poklicni gasilci bi bili le stežka kondicijsko zmožni učinkovito posredovati v prometnih nesrečah. Foto: Eugenija Carl

"Vseeno pa bi na tem mestu želeli ponovno poudariti, da gredo vsi predlogi v smer zagotavljanja primerne poklicne pokojnine vsem tistim zavarovancem poklicnega zavarovanja, ki delo opravljajo na delovnih mestih, na katerih obstajajo v zvezi z s tem znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavcev, čeprav so bili uporabljeni vsi splošni in posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in drugi ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati.

Ministrstvo za delo o napovedanih spremembah.
ovca, mleko, bacek, kmetija, žival, živali, ovce
V šifrantu poklicev, ki imajo možnost predčasnega upokojevanja, so tudi delavci v ovčarski dejavnosti. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Zadnje razburjenje v vrstah poklicnih gasilcev so povzročila pogajanja o spremembah na področju poklicnega zavarovanja med socialnimi partnerji. Določeni poklici (rudarji, uniformirani poklici, varilci …), za katere je v preteklosti veljal t. i. beneficirani delovni staž in so se zaradi težavnosti poklica lahko predčasno upokojili, so zdaj upravičeni do dodatnega, t. i. poklicnega zavarovanja, na podlagi katerega se lahko prej upokojijo oz. prejemajo premostitveni dohodek do izpolnitve pogojev za upokojitev iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oz. direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pa pripravlja nekatere spremembe na tem področju, s katerimi želijo še bolj utrditi namen poklicnega zavarovanja.

Želje po vrnitvi beneficiranega staža
"Že leta 2001 so nam gasilcem tako kot vojakom, rudarjem, policistom, železničarjem itd. odvzeli beneficirani delovni staž. Uvedli so drugi pokojninski steber, s pomočjo katerega se lahko prej upokojimo, vendar ne toliko prej, kot smo se z beneficiranim delovnim stažem. Če se je včasih gasilec upokojil pri 52, 53 letih, odvisno, kdaj je začel delati, se zdaj lahko s pomočjo drugega pokojninskega stebra, ki nam ga plačuje država, upokoji pri 56 letih, torej najmanj tri leta pozneje. Zdaj pa nam skušajo še to vzeti," pravi predsednik sindikata poklicnih gasilcev Aleksander Ogrizek.

Poklicni gasilci so zaradi napovedanih sprememb zato zahtevali pogajanja z ministrstvom za notranje zadeve - v okvir katerega spada javna uprava -, ki se bodo začela v četrtek. "Nekih čudnih predlogov ne moremo sprejeti. Tudi leta 2001 so nam dejali, da bo drugi steber boljši kot beneficirani delovni staž. Zdaj pa moramo delati tri leta več," opozarja Ogrizek.

Gasilci po njegovih besedah pri 60 letih ne morejo več hoditi v deseto ali dvajseto nadstropje in niso več stoodstotno kondicijsko zmožni reševati življenj, odstranjevati nevarnih snovi ali posredovati v prometnih nesrečah.

Starejši gasilci postanejo inštruktorji
"V tujini je bolje poskrbljeno za starejše ljudi v teh poklicih. Gasilci, potem ko dopolnijo 55 let, ne sodelujejo več v akcijah, temveč delujejo kot inštruktorji, predavatelji ipd. Tega pri nas ni, ker nas je premalo in ni potreb po tovrstnem kadru," še dodaja Ogrizek. "Bolje bi bilo le, če bi lahko dobili spet nazaj beneficirani delovni staž."

V Sloveniji je 13 poklicnih gasilskih enot in dve letališki gasilski enoti, kar pomeni okoli 1.000 ljudi. Številni poklicni gasilci delujejo tudi v podjetjih in drugih ustanovah, tako da naj bi bilo po Ogrizkovih podatkih skupno število gasilcev v Sloveniji okoli 3.000.

Ministrstvo spremembe skopo komentira
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) že pripravlja nekatere spremembe na področju poklicnega zavarovanja, vendar so o vsebini še precej skrivnostni. Predloge, ki so jih pripravili in jih v mnenje poslali socialnim partnerjem, zdaj obdeluje delovna skupina, zato jih ne morejo dodatno komentirati.

"Vseeno pa bi na tem mestu želeli ponovno poudariti, da gredo vsi predlogi v smer zagotavljanja primerne poklicne pokojnine vsem tistim zavarovancem poklicnega zavarovanja, ki delo opravljajo na delovnih mestih, na katerih obstajajo v zvezi z opravljanjem del znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavcev, čeprav so bili uporabljeni vsi splošni in posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in drugi ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati," dodajajo na ministrstvu za delo.

Neuradno pa razmišljajo o uvedbi nekakšnega solidarnostnega sklada, ki bi v celoti prevzel jamčenje sredstev za poklicne pokojnine. Glavni razlog za to naj bi bilo ravnanje nekaterih zavarovancev poklicnega zavarovanja, ki raje v enem znesku dvignejo privarčevana sredstva s svojega osebnega pokojninskega računa na SODPZ-ju (Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Kadu, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela), namesto da bi se poklicno upokojili.

Pri pristojnih za pokojninske zadeve so se zato pojavili pomisleki, da je poklicno zavarovanje pač izgubilo svoj namen, za katerega se je sploh ustanovilo, in se je, namesto da bi zagotavljalo socialno varnost v času med poklicno in starostno upokojitvijo, sprevrglo v nekakšen odškodninski sklad.

Krivec naj bi bili vojaki
Glavni krivec za te pomisleke naj bi bili poklicni vojaki, ki pri 45. letu starosti izgubijo delovno razmerje. Namesto da bi privarčevana sredstva za poklicno upokojitev hranili za morebitno predčasno upokojitev, so začeli dvigovati privarčevani denar v enkratnem znesku in ga začeli nenamensko porabljati za najrazličnejše nakupe.

Pri tem gre omeniti tudi Sindikat vojakov, ki že poziva k popravkom pokojninskega sistema. "Danes veljaven pokojninski sistem pripadnikom Slovenske vojske ne omogoča porabe privarčevanih sredstev iz II. pokojninskega stebra (SODPZ) za dokup dobe z namenom polne odmere starostne pokojnine, saj nam je Ministrstvo za obrambo dolžno prekiniti delovno razmerje ob koncu leta, v katerem dopolnimo pogoje za poklicno upokojitev. Posledično imamo vojaške osebe nižjo starostno pokojnino za 100 EUR do 300 EUR, ker se nam dodana doba (nadomestilo za nekdanjo beneficijo) ne upošteva pri odmeri višine starostne pokojnine," so zapisali na spletni strani Sindikata vojakov.

Dvig privarčevanih sredstev in s tem odpoved pravicam iz naslova poklicnega zavarovanja pa naj bi po njihovem mnenju omogočil doseči pogoje za starostno upokojitev. "Z izplačilom privarčevanih sredstev se vojaške osebe izognejo nasilni prekinitvi delovnega razmerja in jim je zaradi izbrisa dodane dobe dana možnost dela do starostne upokojitve s polno odmero," so kot razlog za omenjene pozive navedli na spletni strani sindikata vojakov.

V sindikatu vojakov so zato pripadnike vojske že pozvali, naj se odločijo za dvig privarčevanih sredstev, vendar naj bi Kad množični zahtevek, šlo naj bi za sredstva več kot 100 vojakov, zavrnil.

Zmanjšanje števila "beneficirancev"
Seznam upravičencev do poklicnega zavarovanja sega še v čase nekdanje države, zato naj bi se zgodila prevetritev seznama tudi na tem področju. V šifrantu so tako navedeni delavci v rečnem prometu, v "Jugofundu", v "Crveni zastavi", v ovčarski dejavnosti in seveda v JLA. Spremembe oz. skrčenje seznama pa zahtevajo tudi delodajalci.

"GZS skladno s sprejetim ZPIZ-2 zahteva pripravo nove uredbe o merilih in kriterijih o razvrščanju delovnih mest v poklicno zavarovanje, nato pa čiščenje obstoječega registra delovnih mest, ki so trenutno vključena v ta sistem, in izločanje tistih delovnih mest, ki vanj ne sodijo. To bi bistveno razbremenilo delodajalce, ki danes zaradi te obveznosti težko konkurirajo tekmecem na svetovnem trgu," pravijo na GZS-ju.

V Gospodarski zbornici Slovenije tudi menijo, da bi morali večino delovnih mest, ki so v tem registru, zaradi razvoja in novih tehnologij ter delovnopravne ureditve izločiti iz sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja, saj po njihovem mnenju ne ustrezajo kategoriji posebno težka in zdravju škodljiva dela.

"GZS je zagovornik koncepta, da mora delodajalec zagotoviti varno in zdravo delovno mesto. Se pravi, da v maksimalni možni meri izloči vse negativne vplive, ki lahko neko delovno mesto označijo kot posebno težko in zdravju škodljivo delo. Menimo, da je del, ki bi morala ostati vključena v sistem poklicnega zavarovanja, v zasebnem sektorju relativno malo," še dodajajo v GZS-ju.

Večje breme poklicnega zavarovanja trenutno nosi javni sektor, saj je, kot navajajo v GZS-ju, izmed 42.000 zavarovancev, ki so vključeni v poklicno zavarovanje, le tretjina zaposlenih v zasebnem sektorju.

Beneficirane poklice imajo vse države EU-ja
Sekretarka ZSSS-ja Lučka Böhm, ki sodeluje v delovni skupini, ki pripravlja spremembe na področju poklicnega zavarovanja, je poudarila, da bo za določene poklice vsekakor še naprej veljala možnost predčasne upokojitve, saj bi v nasprotnem primeru Slovenija postala edina država v EU-ju, ki ne bi imela sistema predčasnega poklicnega upokojevanja na delovnih mestih, kjer pri določeni starosti ni več mogoče varno in uspešno opravljati poklica.

"Sindikati so privolili v revizijo seznama teh delovnih mest, kjer pričakujemo, da na nekaterih mestih ni več potreb po poklicnem zavarovanju in da se je ta potreba pojavila na nekaterih drugih delovnih mestih," je povedala Böhmova.

Šifrant poklicev, ki so upravičeni do poklicnega zavarovanja, pa po njenih besedah izvira iz davnega 1968 in je bil dopolnjevan do 1989. Od tedaj naprej pa velja moratorij, tako da se ne sme na seznam uvrščati novih poklicev, dokler se ne izpelje revizija.

"Uredba se bo začela pripravljati, ko bo ministrstvo za delo našlo sredstva za avtorsko pogodbo za osebo, ki to stvar lahko strokovno pripravi," je še opozorila sekretarka ZSSS-ja.

Menimo, da je večino delovnih mest, ki so v tem registru, glede na razvoj in nove tehnologije ter delovnopravne ureditve treba izločiti iz sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja, saj ne ustrezajo kategoriji "posebno težka in zdravju škodljiva dela".

GZS o trenutnih "beneficiranih" poklicih

Uredba se bo začela pripravljati, ko bo ministrstvo za delo našlo sredstva za avtorsko pogodbo za osebo, ki to stvar lahko strokovno pripravi.

Sekretarka ZSSS Lučka Böhm o tem, zakaj je seznam beneficiranih poklicev star več kot 30 let.

Že leta 2001 so nam gasilcem tako kot vojakom, rudarjem, policistom, železničarjem itd. odvzeli beneficirani delovni staž. Uvedli so drugi pokojninski steber, s pomočjo katerega se lahko prej upokojimo, vendar ne toliko prej, kot smo se z beneficiranim delovnim stažem. Če se je včasih gasilec upokojil pri 52, 53 letih, odvisno, kdaj je začel delati, se zdaj lahko s pomočjo drugega pokojninskega stebra, ki nam ga plačuje država, upokoji pri 56 letih, torej najmanj tri leta pozneje. Zdaj pa nam skušajo še to vzeti.

Predsednik sindikata poklicnih gasilcev Aleksander Ogrizek o upokojevanju poklicnih gasilcev

"Vseeno pa bi na tem mestu želeli ponovno poudariti, da gredo vsi predlogi v smer zagotavljanja primerne poklicne pokojnine vsem tistim zavarovancem poklicnega zavarovanja, ki delo opravljajo na delovnih mestih, na katerih obstajajo v zvezi z s tem znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavcev, čeprav so bili uporabljeni vsi splošni in posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in drugi ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati.

Ministrstvo za delo o napovedanih spremembah.