Kako lahko pomaga država? Foto: BoBo
Kako lahko pomaga država? Foto: BoBo
Delavec
Med ukrepe aktivne politike zaposlovanja spada tudi spremljanje, kateri poklici so deficitarni in po katerih delodajalci največ povprašujejo; država pa jih (načeloma) nato glede na ugotovitve prilagodi. Foto: Reuters
Registrirana brezposelnost
Gibanje registrirane brezposelnosti od leta 2008 naprej. Poudariti je treba, da je v njej (glede na različne metodologije) vsebovan le tisti del populacije, ki je za delo sposoben in ga tudi aktivno išče. Dejansko je brez zaposlitve (pa bi jo lahko imelo) še precej več ljudi. Foto: MDDSZ

Država z različnimi ukrepi rešuje problematiko brezposelnosti. Pomembno je, da se izvaja integriran pristop, kar pomeni na trgu dela usklajeno delovanje države na področju ekonomske politike, izobraževalnega sistema, sistema socialnih transferjev in politike trga dela. Ekonomska politika namreč določa, v kakšnem okolju delujejo gospodarski subjekti, in s tem vpliva na nastajanje novih delovnih mest, sistem izobraževanja pa mora biti povezan s potrebami na trgu dela, kar je dolgoročno ključni pogoj za odpravljanje strukturne brezposelnosti. Sistem socialnih transferjev pa mora biti usmerjen v spodbujanje prejemnikov k aktivnosti in iskanju zaposlitve. V Sloveniji tako z ukrepi APZ-ja, ki je neposredna intervencija na trgu dela, usklajujemo z drugimi sektorskimi politikami oziroma ukrepi. Med brezposelnimi so namreč posebej ranljive skupine, ki jim je treba za reintegracijo na trg dela omogočiti dodatne "spodbude" za zaposlitev in jim na ta način zvišati konkurenčnost pri delodajalcih. Seveda s pomočjo integriranega pristopa različnih politik, katerih ciljna skupina so najranljivejše skupine.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
2008 44.165.438
2009 88.556.532
2010 116.839.963
2011 89.248.466
2012 59.120.190 2013 92.960.156
2014 103.246.593
2015 60.596.456
Skupaj realizacija za posamezno leto zajema sredstva Evropskega socialnega sklada in proračun proračuna RS-ja. Vir: ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Boštjan Vasle
Politika zaposlovanja seveda ni edini nabor ukrepov države, ki vplivajo na gospodarstvo in posledično na delovna mesta. Med pomembnejše spadata tudi gospodarska in davčna politika. Primer: na vladnem Uradu za makroekonomske analize in razvoj so izračunali, da je povišanje minimalne plače takoj po začetku krize neposredno povzročilo ugasnitev nekaj deset tisoč delovnih mest. Foto: BoBo

Učinkovita implementacija programov APZ-ja in ustrezna višina temu namenjenih sredstev, kjer je Slovenija v primerjavi z drugimi državami OECD-ja podpovprečna, bi pomembno vplivala na znižanje še vedno visoke ravni brezposelnosti. Ukrep, ki bi lahko prav tako pozitivno vplival na povišanje zaposlenosti, je znižanje davčne obremenitve za visoko izobražene na povprečje novih držav članic EU-ja, s čimer bi lahko povečali zaposlovanje visoko izobraženega kadra v zasebnem sektorju in vplivali na večjo produktivnost dela.

Urad za makroekonomske analize in razvoj
APZ
Sredstva za programe APZ-ja (v milijonih evrov), po podatkih, ki jih je pripravil Umar. Foto: Umar

Ukrepi usposabljanja in izobraževanja na kratki rok ne prinašajo bistvenih pozitivnih učinkov, temveč se njihova uspešnost pokaže šele čez čas. Pozitivne učinke imajo tudi spodbude za zaposlitev.

Umar
APZ
Število novosklenjenih pogodb z osebo za vključitev v ukrepe APZ-ja po podatkih, ki jih je pripravil Umar. Foto: Umar

V letu 2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2015. Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko-socialnem svetu pozdravili tudi socialni partnerji. Proračun za leto 2018 še ni sprejet, se bomo pa v skladu s smernicami in tudi potrebami zavzemali za zadostno višino sredstev za izvajanje APZ-ja.

Ministrstvo za delo

Nezaposlenost škoduje. Brezposelni osebi, ker lahko ostane brez pomembnega dela prihodka za preživljanje, nanj lahko pade stigma, ob pomanjkanju stika s trgom dela pa lahko stagnirajo tudi njegove veščine. Daljša kot je izoliranost, težja je vrnitev. Nezaposlenost je v breme tudi družbi, ki mora poskrbeti, da tisti z manj sreče ne pade povsem na trda tla, temveč da ima na voljo vsaj osnove za preživetje. Vsaj tako je teoriji, prakse so zelo različne.

Problematična je predvsem strukturna brezposelnost, saj krivda zanjo ni toliko na ramenih posameznika, temveč gospodarskega okolja in nepredvidenih dogodkov. Če v neki regiji zaradi svetovnih gospodarskih gibanj in globalizacije propade celotna industrijska panoga, je na cesti naenkrat velik delež prebivalstva, na kar se sistem in trg dela težko hitro prilagodita; denimo pri rudarstvu ali pri zdajšnjem vse hitrejšem razvoju digitalne tehnologije, ob kateri so prej ustaljene tržne strukture vse manj stabilne.

Države kot odgovor pripravljajo politike zaposlovanja, ki so lahko pasivne ali aktivne. Med pasivne spadajo tisti ukrepi, ki blažijo posledice za neuspešne (iz takega ali drugačnega razloga) na trgu delovne sile, in so na neki način primerljivi s socialnimi politikami. Denarna pomoč ali nadomestila za brezposelne torej; zavarovanje za primer brezposelnosti je drugačna kategorija. Medtem ko pasivna politika zaposlovanja načeloma ne posega na trg delovne sile, pa aktivna politika počne ravno to. Razvijati so jo začele evropske države v 70. letih prejšnjega stoletja, predvsem skandinavske, danes pa je to v Evropski uniji ena temeljnih dejavnosti, ki jih v zavezujočih dokumentih nalaga tudi Evropska komisija.

V grobem ima država pri aktivni politiki zaposlovanja na voljo štiri pristope. Delodajalcem lahko plača (jih subvencionira), da zaposlijo nekoga, ki ga sicer ne bi. Delojemalca lahko izvežba ali priuči (oz. opolnomoči), da postane za zaposlovalca dovolj privlačen. Oboje lahko združi: iskalca zaposlitve spremeni v samozaposlenega, pri čemer mu v zameno ponudi določene ugodnosti. In še zadnji način: država lahko sama ustvarja delovna mesta in jih tudi plača. Poglejmo, kako bo vse to izvedla v tem in prihodnjem letu.

Usposabljanje in izobraževanje
Tisti, ki mu obstoječa znanja ali delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, lahko priložnost poišče v programu usposabljanja na delovnem mestu in si vsaj del manjkajočega pridobi tam. Javno povabilo je že aktivno in bo odprto do 31. maja 2017 oziroma do potrošnje vsega razpoložljivega denarja. Prostora je za 4.525 ljudi, starejših od 30 let. Ti lahko dobijo od dva do tri mesece usposabljanja na konkretnem delovnem mestu pri konkretnem delodajalcu, pri čemer stroške pokriva država. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve navaja, da se je doslej po koncu usposabljanja zaposlilo več kot 70 odstotkov udeležencev. Posebna veja programa bo namenjena mladini (do 29 let starosti). Prvi pogoj bo prijavljenost na Zavodu za zaposlovanje vsaj tri mesece. Javnega povabila za to vejo še ni, obeta pa se že ta mesec.

Uspos.Ranljive skupineMladi
Denar8.794.391 €4.498.931 €
Št. mest4.5252.285

Neformalna usposabljanja
Prav tako ta mesec bi se morali začeti izvajati program, ki je bolj prikrojen potrebam delodajalcev. Država spremlja objavljena prosta delovna mesta, se posvetuje s pisarno za delodajalce in z njihovimi združenji in na tej podlagi išče, kje se bodo v prihodnosti najverjetneje odpirala nova delovna mesta. Nato tistim, ki zelo težko dobijo zaposlitev, denimo starejšim od 50 let, nizko izobraženim, pa tudi mladim brezposelnim, ponudi neformalna izobraževanja, ki naj bi jih prilagodila prihajajočim priložnostim - v programu Neformalno izobraževanje in usposabljanje. A za uradni začetek je treba še počakati.

Nefor.Ranljive skupineMladi
Denar5.400.000 €1.400.000 €

Mladi med 16. in 25. letom dobijo še posebno pozornost v okviru Projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-O). Natančneje, vsi tisti, ki so opustili šolanje in niso zaposleni. Ti se pri vstopu na trg dela spopadajo z več ovirami hkrati in pogosto živijo na pragu revščine, navaja ministrstvo, zato je program nekoliko širši in vključuje tudi sodelovanje s centri za socialno delo, lokalnimi mnenjskimi voditelji itd., da takšne osebe pridobijo samoiniciativnost in podjetnost. Letos se še ni začel izvajati, zato se je pričakovana kvota udeležencev s 500 zmanjšala na 300 ljudi.

PUM-OSredstvaŠt. oseb
20161.465.029 €300
20172.478.518 €500

Precej manj je znanega o Spodbujanju neaktivnih k zaposlovanju, saj se bo projekt šele pilotno izvajal v obdobju 2016-2017 in dejanskega začetka na ministrstvu ne želijo napovedati. Brezposelnim ljudem, še posebej dolgoročno neaktivnim, bodo predstavljeni posamezni poklici in napoteni bodo na različne programe usposabljanja s ciljem, da bi se na koncu tudi zaposlili.

Spod. neaktivnihDenar
2016200.000 €
2017900.000 €

Za nekaj sinergije poskrbi podvig Vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe. Te plačajo drugi akterji, torej druga ministrstva, evropski projekti itd. Za dajatve, ki jih dejansko prejmejo brezposelne osebe, poskrbi Zavod za zaposlovanje, ki brezposelne na programe tudi napotuje. Med drugim so v preteklosti pri tem sodelovali različni podjetniški start-up pospeševalniki, programi za računalniško in digitalno pismenost, in izjemno raznoliki podvigi Medpodjetniških izobraževalnih centrov. Program že teče.

Opomba: Iz proračuna RSDenar
2016300.000 €
2017300.000 €

Enomesečni preizkus na delovnem mestu
Med najpogostejše kritike slovenske ureditve trga dela spada delodajalski očitek, da je preveč rigiden. Da se človeka bojijo zaposliti, saj naj bi ga bilo, če se pozneje izkaže kot nesposoben ali nekooperativen, izjemno težko odpustiti. Kritiko deloma naslavlja Delovni preizkus 30+, ki že teče - prijave za 1.115 prostih mest so odprte do 9. septembra. Pogoj: starost nad 30 let in več kot pol leta prijave na Zavodu za zaposlovanje. Brezposeln od 100 ur do enega meseca dela pri izbranem delodajalcu in ustreznem mentorstvu. Zavod zaposlovalcu povrne "upravičene stroške", udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in prevoz. Tudi tu se ministrstvo pohvali s podatkom, da 70 odstotkov udeležencev pridobi zaposlitev za nedoločen čas.

Opomba: Iz proračuna RSDenar
20161.000.000 €
2017?

Spretnosti, ki so potrebne za nekatere poklice, lahko državljan dokazuje s programi Potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in s tem dobi pisno dokazilo o veščinah. Aktivnost, ki se izvaja denimo za poklice varnostnika, zeliščarja, gozdarskega sekača itd., je v teku.

Opomba: Iz proračuna RSDenar
2016380.000 €
2017

380.000 @

Druga pot do nove zaposlitve s pomočjo aktivne politike zaposlovanja je: plačilo (subvencija) delodajalcu, da nekoga najame.

Spodbude za zaposlovanje
Delodajalci, ki bodo v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja za polni delovni čas in 12 mesecev zaposlili enega človeka, bodo za to prejeli od 5.000 do 7.000 evrov subvencije. Višina bo odvisna od tega, koliko meril bo sveže zaposleni izpolnjeval glede ogroženih skupin; od dolgotrajne brezposelnosti, invalidnosti, starosti, nizke stopnje izobrazbe ... Ministrstvo ocenjuje, da bo približno polovica sodelujočih ohranila delovno mesto tudi po izteku subvencije. Javno vabilo naj bi se pojavilo do konca aprila.

Spod. zaposl. Denar
201614.000.000 €
201720.000.000 €

Pri zaposlovanju starejših od 55 let je sicer že aktivna ločena pobuda (po zakonu o interventnem ukrepu na področju dela). Kdor zaposli takšno osebo vse do konca leta 2017, bo za 24 mesecev oproščen plačila socialnih prispevkov.

Trajno zaposlovanje mladih za nedoločen čas ima posebno pozornost v obliki kombinacije usposabljanja na delovnem mestu in subvencije za zaposlitev za nedoločen čas. Ciljna skupina bodo mladi brezposelni, stari do vključno 29 let, povabilo pa je po navedbah ministrstva pričakovati maja. Medtem že poteka program Prvi izziv 2015, ki je aktualen tudi to leto, in delodajalcu prinaša subvencijo v višini 7.250 evrov za zaposlitev brezposelnega mladega iz Vzhodne Slovenije za najmanj 15 mesecev, vključujoč 3-mesečno poskusno delo.

Spod. mladiDenar
20162.500.000 €
20172.500.000 €
Prvi izziv20.700.000 €

Posebej pereč problem so pripravništva na področju socialnega varstva, brez katerih mladi na tem področju ne morejo dobiti zaposlitve v javnih zavodih. Zaradi tega so v preteklih letih izvedli tudi javne proteste. Spodbujanje pripravništev že poteka, namenjeno pa je pripravnikom do 29. leta starosti. Natančneje, največ 100 izmed njih kaže postopek javnega razpisa, ki ga vodi Socialna zbornica Slovenije.

Spod. prip.Denar
Zahodna kohezijska regija942.881 €
Vzhodna kohezijska regija733.561 €

Država lahko delovna mesta ustvarja tudi sama. Če to počne ciljno, je to lahko aktivna politika zaposlovanja, kot je razvidno v spodnjih primerih.
Ustvarjanje novih delovnih mest
Javna dela so kot (potencialno) učinkovit način nižanja brezposelnosti in poganjanja gospodarske rasti znana že iz ZDA iz 30' let prejšnjega stoletja. Za Slovenijo 2016 sta že objavljeni dve javni povabili, pri čemer bodo priložnosti dobili dolgotrajno brezposelni z izobrazbo med 1. ob 4. stopnjo. "S slednjo zahtevo javnega povabila želimo z javnimi deli spodbujati razvoj zelenih delovnih mest ter prehod v zeleno gospodarstvom," so zapisali na ministrstvu. Področja? Kmetijstvo, kultura, vzgoja in izobraževanje. Poseben ukrep v tem okviru je Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov, ki poteka že od lani, letos pa se lahko zaposlitve pri tem nadeja do 300 brezposelnih.
Različica javnih del bo prilagojena za lokalne ravni. Izpeljani bodo javni razpisi, ki bodo omogočali prijavljanje projektov z namenom reševanja konkretnih izzivov regij, izbrani bodo projekti, ki bodo naslavljali najbolj problematične ciljne skupine v regiji in s predlaganimi rešitvami, so napovedali na ministrstvu. Na Zaposlitvenih projektih na lokalni ravni bodo lahko dobile delo ranljive skupine, še posebej dolgotrajno brezposelni, pri vsem tem pa bodo poskušali povezati čim več dejavnikov lokalnega okolja od zaposlovalcev naprej. Razpisi naj bi luč dneva ugledali v drugi polovici leta.
Prav tako na lokalni ravni, po posameznih regijah, bodo v drugi polovici letošnjega leta potekale Učne delavnice, ki naj bi ranljive skupine izobrazile ali izučile za zaposlitev v deficitarnih poklicih. Za izbor projektov bo objavljen javni razpis.

Javna delaDenarProsta mesta
Prvo povabilo21.500.000 €3.800
Drugo povabilo11.400.000 €2.200
Migrac. tokovi1.900.000 €*300
Lokalna raven3.250.000 €?
Učne delavnice3.600.000 €?

* opomba: iz proračuna RS

Spodbujanje samozaposlovanja
Odpreti samostojno podjetništvo je še en način zmanjševanja brezposelnosti. Program Spodbujanje ženskega podjetništva naj bi omogočil premagovanje začetnih finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir za udeležbo žensk v podjetniških sferah. Do subvencije bodo upravičene brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki bodo predhodno opravile 8-tedenski Program podjetniškega usposabljanja za pridobitev certifikata. Kdaj? Še ni znano. Je pa znano, da bo v prvi polovici leta 2016 objavljen razpis za izbor projektov za Spodbujanje podjetništva med mladimi. Ta projekt bo, po zapisu ministrstva, "spodbujal inovativnost in ustvarjalnost in podprl nove ideje".

Samozaposl.Denar
Žensko pod. 2.000.000 €
Mladi2.800.000 €

So ukrepi učinkoviti?
Ministrstvo smo povprašali, ali učinkovitost programov in porabe denarja meri, in kaj te analize povedo. "V obdobju od 2010 do konec septembra 2015 beležimo v različne programe usposabljanja in priprav na nacionalne poklicne kvalifikacije 53.612 vključitev. Od vseh vključenih se je v času trajanja programa in najkasneje do 12 mesecev po zaključku zaposlilo 26.841 oseb oz. 50,06 odstotka," so odgovorili.
Glede na to, da Slovenija za programe aktivne politike zaposlovanja na evropski ravni namenja relativno malo denarja oz. je pri tem precej pod povprečjem, so na ministrstvu še napovedali, da bodo zdajšnjih 182.000.000 evrov za leti 2016 in 2017 poskušali dvigniti v proračunskem letu 2018. Iz katerega vira, še ni znano, je pa dejstvo, da je velika večina denarja za zgoraj navedene projekte prišla iz evropskih skladov (razen, kjer ni navedeno nasprotno).


Država z različnimi ukrepi rešuje problematiko brezposelnosti. Pomembno je, da se izvaja integriran pristop, kar pomeni na trgu dela usklajeno delovanje države na področju ekonomske politike, izobraževalnega sistema, sistema socialnih transferjev in politike trga dela. Ekonomska politika namreč določa, v kakšnem okolju delujejo gospodarski subjekti, in s tem vpliva na nastajanje novih delovnih mest, sistem izobraževanja pa mora biti povezan s potrebami na trgu dela, kar je dolgoročno ključni pogoj za odpravljanje strukturne brezposelnosti. Sistem socialnih transferjev pa mora biti usmerjen v spodbujanje prejemnikov k aktivnosti in iskanju zaposlitve. V Sloveniji tako z ukrepi APZ-ja, ki je neposredna intervencija na trgu dela, usklajujemo z drugimi sektorskimi politikami oziroma ukrepi. Med brezposelnimi so namreč posebej ranljive skupine, ki jim je treba za reintegracijo na trg dela omogočiti dodatne "spodbude" za zaposlitev in jim na ta način zvišati konkurenčnost pri delodajalcih. Seveda s pomočjo integriranega pristopa različnih politik, katerih ciljna skupina so najranljivejše skupine.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
2008 44.165.438
2009 88.556.532
2010 116.839.963
2011 89.248.466
2012 59.120.190 2013 92.960.156
2014 103.246.593
2015 60.596.456
Skupaj realizacija za posamezno leto zajema sredstva Evropskega socialnega sklada in proračun proračuna RS-ja. Vir: ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Učinkovita implementacija programov APZ-ja in ustrezna višina temu namenjenih sredstev, kjer je Slovenija v primerjavi z drugimi državami OECD-ja podpovprečna, bi pomembno vplivala na znižanje še vedno visoke ravni brezposelnosti. Ukrep, ki bi lahko prav tako pozitivno vplival na povišanje zaposlenosti, je znižanje davčne obremenitve za visoko izobražene na povprečje novih držav članic EU-ja, s čimer bi lahko povečali zaposlovanje visoko izobraženega kadra v zasebnem sektorju in vplivali na večjo produktivnost dela.

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Ukrepi usposabljanja in izobraževanja na kratki rok ne prinašajo bistvenih pozitivnih učinkov, temveč se njihova uspešnost pokaže šele čez čas. Pozitivne učinke imajo tudi spodbude za zaposlitev.

Umar

V letu 2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2015. Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko-socialnem svetu pozdravili tudi socialni partnerji. Proračun za leto 2018 še ni sprejet, se bomo pa v skladu s smernicami in tudi potrebami zavzemali za zadostno višino sredstev za izvajanje APZ-ja.

Ministrstvo za delo