Foto:
Foto:

Pravilnika urejata zagotavljanje sredstev iz proračuna za subvencioniranje šolske prehrane v šolah ter merila in postopek dodelitve sredstev. Obenem tudi določata merila in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja.

Reševanje socialne stiske
Sredstva iz državnega proračuna se zagotavljajo za tiste osnovnošolce in srednješolce, ki zaradi socialnega položaja ne morejo prehrane plačevati v celoti. Subvencioniranje prehrane je odvisno od prejemanja socialne pomoči, višine dohodkov na družinskega člana in višine otroških dodatkov ter drugih specifičnih dejavnikov, pri srednješolcih pa se upošteva tudi število vozačev.

Obseg sredstev za subvencioniranje se določi na podlagi deleža brezposelnosti v občini, višine povprečnega bruto osebnega dohodka v občini ter drugih specifičnih dejavnikov.

Za šole v okviru zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo
ministrstvo namenilo subvencionirano prehrano za najmanj 30 odstotkov srednješolcev, ki obiskujejo šolo. Za nižje in srednje poklicno izobraževanje bo subvencioniralo najmanj 15 odstotkov dijakov in vajencev, medtem ko bo za ostale šole subvencioniralo najmanj 10 odstotkov srednješolcev.