Na vladi zagotavljajo, da si bodo še naprej tvorno prizadevali za njihovo uresničitev.

Poslanca SDS-a Jožeta Tanka je namreč v poslanskem vprašanju zanimalo, koliko ustavnih odločb je do zdaj uresničila vlada Roberta Goloba ter katere odločbe še namerava uresničiti. Opozoril je namreč, da se je koalicija v koalicijski pogodbi obvezala, da morajo biti odločbe ustavnega sodišča uresničene v najkrajšem možnem času, ne glede na to, ali se koalicija z njimi strinja ali ne.

Kot je v odgovoru na vprašanje poslanca zapisala vlada, je bilo 1. junija lani, ko je mandat nastopila trenutna vlada, neizvršenih 24 odločb ustavnega sodišča, uresničitev katerih je tudi v pristojnosti vlade. 13. oktobra letos je bilo neuresničenih 25 odločb. Pri tem je šlo tako za odločbe, za katere je rok za izvršitev že potekel, kot odločbe, kjer se to še ni zgodilo.

Od začetka mandata do sredine oktobra je vlada poskrbela za uresničitev 15 odločb ustavnega sodišča, vmes je ustavno sodišče izdalo 16 novih odločb, katerih uresničitev je tudi v pristojnosti vlade.

Na ustavnem sodišču sicer podatka, koliko ustavnih odločb je trenutno neuresničenih, nimajo. Kot so navedli za STA, ta podatek objavijo v vsakokratnem letnem poročilu, pri čemer se zadnje poročilo nanaša na leto 2022. Iz njega je razvidno, da je bilo konec lanskega leta neuresničenih 28 odločb ustavnega sodišča, od katerih se jih je 26 nanašalo na zakonske določbe in je torej zanje pristojna tudi vlada, dve pa sta se nanašali na predpise lokalne skupnosti, za uresničitev katerih so pristojne občine.

Med odločbami, ki bi morale biti že uresničene, vendar niso, je najstarejša iz leta 2012. Z njo je ustavno sodišče ugotovilo, da so določbe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na sklepanje kolektivne pogodbe, v neskladju z ustavo, zakonodajalec pa bi jo moral uresničiti v dveh letih.

Med pomembnejšimi odločbami, kjer je rok za uresničitev že potekel, so med drugim še odločba, s katero so ustavni sodniki leta 2018 ugotovili, da je zakon o referendumu in o ljudski iniciativi v neskladju z ustavo, ker referendumskega spora pred vrhovnim sodiščem ne ureja dovolj jasno, odločba, s katero so ustavni sodniki leta 2019 ugotovili, da je zakonska ureditev sprejema oseb v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve neustavna, in odločba, s katero je bilo leta 2020 po zapletih na županskih volitvah v Šmarjeških Toplicah ugotovljeno, da so trije členi zakona o lokalnih volitvah neskladni z ustavo, ker ne urejajo ustrezno volilnega spora.

Vlada sicer trenutno pripravlja zakonsko podlago za uresničitev več ustavnih odločb. S predlogom novele zakona o prekrških, ki je bil konec avgusta poslan v medresorsko usklajevanje, namerava uresničiti tri odločbe ustavnega sodišča, ki se nanašajo na omenjeni zakon.

Konec septembra je bil v medresorsko usklajevanje poslan predlog novele zakona o Sodnem svetu, s katerim namerava uresničiti ustavno odločbo iz oktobra 2021. Z njo je ustavno sodišče ugotovilo, da v disciplinskih postopkih, uvedenih na predlog Sodnega sveta, ne smejo sodelovati člani disciplinskega sodišča, ki so tudi člani Sodnega sveta.

V pripravi je tudi sprememba zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, s katero namerava vlada izvršiti odločbo ustavnega sodišča, da fitofarmacevtskih sredstev ne smejo uporabljati na petmetrskem pasu okoli vodnega zajetja.

Za lani sprejeto odločbo glede ukinitve poklica geodeta z izkaznico vlada načrtuje, da bo uresničena najpozneje do konca marca 2024 s sprejemom novele zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Rešitev za uresničitev leta 2020 sprejete odločbe, ki se nanaša na del zakona o urejanju trga dela, pa je vključena v predlog novele omenjenega zakona, ki je bil v medresorsko usklajevanje posredovan konec oktobra, navaja vlada.

V odgovoru poslancu vlada sicer še poudarja, da so odločbe ustavnega sodišča obvezujoče in dokončne, "kar pomeni, da jih je treba spoštovati in na ustrezen način uresničevati". Zato si bo vlada še naprej "tvorno prizadevala za čimprejšnjo uresničitev še vseh preostalih odločb", so zapisali.