Vlada je v okviru omejevanja porabe sredstev določila pravila pri sklepanju pogodb z zaposlenimi. Foto: MMC RTV SLO
Vlada je v okviru omejevanja porabe sredstev določila pravila pri sklepanju pogodb z zaposlenimi. Foto: MMC RTV SLO

V okviru ukrepov za znižanje odhodkov je vlada določila, da neposredni in posredni uporabniki proračuna države s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen če gre za pogodbe, ki so opredeljene v področnih zakonih. Tako morajo proračunski uporabniki takoj zahtevati tudi odpoved že sklenjenih pogodb s svojimi zaposlenimi, ki ne spadajo v omenjeno skupino.

Razpolovljena količina študentskega dela
Vlada je omejila tudi študentsko delo pri uporabnikih proračuna. Ti morajo obseg študentskega dela zmanjšati za polovico v primerjavi z letom 2011.

Izjeme pri sklepanju pogodb
Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb je vlada sicer omejila že v zakonu o uravnoteženju javnih financ, ki ga sprejema državni zbor. Pogodbe smejo biti sklenjene le, če gre za izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela, ki je potrebno za nemoten potek študijskih procesov, ali izvajanje posebnih projektov, če so zanje zagotovljena dodatna sredstva. Izjema so tudi pogodbe, sklenjene za izvedbo projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz tujih sredstev ali EU-ja.

Izjema so tudi nekatere pogodbe na področju upravnih in drugih postopkov, in sicer pogodbe, sklenjene za pisno in ustno prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite, pogodbe, sklenjene pri postopkih policije s tujimi državljani, in pogodbe za strokovna opravila na področju arbitraže ter prevajanje in tolmačenje za ministrstvo za zunanje zadeve in izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

Ustanove, v katerih pogodbe potrdijo pristojni organi
Izjema so tudi pogodbe, za katere ustanova pridobi soglasje organov, ki so določeni v zakonu. Za državno upravo in posredne uporabnike proračuna, ki niso javni zavodi, bo odločitve o sklepanju pogodb sprejemala vlada, za tiste uporabnike, ki jih financira lokalna skupnost, župan, za sodišča predsednik vrhovnega sodišča, za državna tožilstva generalni državni tožilec, za državno pravobranilstvo pa generalni državni pravobranilec. Za RTV Slovenija bo soglasje podal programski svet, za javne visokošolske in raziskovalne zavode pa upravni odbori.

Nič več ugodnosti parkiranja?
Vlada bo varčevala tudi pri uporabi službenih vozil, saj je vodjem neposrednih uporabnikov proračuna naložila, da preverijo smotrnost dodelitve vozil v neslužbene namene. Ta se lahko le v utemeljenih primerih dodelijo funkcionarjem, obstoječih pa ne bodo smeli nadomeščati z novimi. Vlada omejuje tudi najem parkirnih prostorov, ki niso neločljivo povezani z najetimi poslovnimi prostori.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo po navodilih vlade pripravilo strategijo za dolgoročno zmanjševanje stroškov na področju informacijske tehnologije in strategijo ravnanja z nepremičninami.

Zaradi Vaskrsićev sprememba zakona o izvršbi
Vlada je ministrstvo za pravosodje in javno upravo še zadolžila, da začne s pripravo spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je v javnosti odmeval zaradi primera Vaskrsić. Sprememba zakona naj bi povečala učinkovitost izvršilnega postopka zaradi zmanjšanja plačilne nediscipline. Ministrstvo predlaga tudi dodatno varstvo za dolžnika, če je predmet izvršbe nepremičnina, ki je njegov dom. To bi bilo mogoče z dodatnim opozorilom - morda bi ga lahko poslalo sodišče -, da dolžnik s plačilom ali preusmerjanjem na drugo nepremičninsko sredstvo lahko prepreči prodajo doma, v katerem živi.