Program so v Lipi razdelili na 13 osnovnih točk, s katerimi želijo zaobjeti vse pomembne teme. Foto: MMC RTV SLO
Program so v Lipi razdelili na 13 osnovnih točk, s katerimi želijo zaobjeti vse pomembne teme. Foto: MMC RTV SLO
Prizadevajo si za kakovostno, brezplačno in laično javno šolstvo, vsem dostopno pod enakimi merili. Sistem in način izobraževanja pa morata spodbujati odgovornost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, kritičnost, čustveno zrelost in skupinsko delo. Zavzemajo se tudi za povečevanje deleža BDP-ja za ves sistem izobraževanja. Foto: RTV SLO
V Lipi se zavzemajo za sistem kakovostnih javnih storitev in oskrbe, ki je dostopna vsem pod enakimi pogoji in ki temelji na enakovrednem, hitrem ter spoštljivem obravnavanju uporabnikov. Prizadevajo si tudi za sistemsko ureditev področja bolnikovih pravic. Med nujne ukrepe štejejo preprečitev poskusov privatiziranja javnega zdravstva ter zakonsko regulativo, ki bo zajezila neupravičeno podeljevanje koncesij in bo zakonsko razmejila koncesionarstvo. Foto: MMC RTV SLO
Piranski zaliv
V Lipi zagovarjajo, da mora Slovenija v vseh mednarodnih akcijah izhajati iz zaščite državne identitete in zasledovati izvirnost in suverenost. Zato želijo v takšnem okviru reševati tudi vsa odprta vparašanja s sosednjimi državami. Za Lipo mora zunanja politika temeljiti na dolgoročnem, vzajemnem sodelovanju z vsemi že vpletenimi zunanjimi partnerji, poiskati pa mora tudi potencialne partnerje za nadaljnji razvoj in rast temeljnjih področij družbenega življenja. Foto: RTV SLO

13 programskih izhodišč stranke:

1. Spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin
V stranki verjamejo v pomembnost komunikacije, zato si prizadevajo za povečanje javne udeležbe in vztrajajo pri odgovornosti političnih predstavnikov do ljudi. Prizadevajo si tudi za zaščito in konstruktivno sodelovanje z manjšinskimi skupinami.

Ustvariti želijo razmere "nične tolerance" do nasilja, pri čemer se zavedajo, da zgolj restriktivna zakonodaja ne prinaša zadostnih učinkov. Promoviranje vrednot miru in nenasilja mora biti prisotno na ravni celotne družbe.

2. Socialna politika
Kot dolžnost čutijo zagotavljanje socialne pravičnosti in uravnoteženosti. Z ukrepi socialne politike želijo vplivati na odločitve v korist socialno in politično zapostavljenih družbenih skupin. Ljudje pa morajo pri tem imeti občutek odgovornosti do sebe, drugih ljudi in družbe.

V Lipi želijo ustvariti odprto družbo, ki bo pripravljena spejemati drugačne posameznike kot enakopravne člane družbe.

3. Medgeneracijski pristop
V Lipi poudarjajo, da je država dolžna med mladimi spodbuditi pomen prostovoljnega dela, s posebnim poudarkom na dejavni mladinski politiki tudi na področju oblikovanja alternativnih oblik preprečevanja zasvojenosti. Prav tako se zavzemajo za enakovredno zastopanje pri oblikovanju politik.

Zavedajo se tudi pomembnosti dejavne in varne starosti. Poštene pokojnine štejejo kot pomembno pravico, ki mora biti temelj vsakršne reforme pokojninskega sistema.

4. Ekonomska politika
Zavzemajo se za ekonomsko uspešno in hkrati socialno pravočno pravno državo. Zagovarjajo vlogo države v vlogi "nevidne roke" in njeno gospodarsko-socialno ukrepanje pri zagotavljanju javnega interesa.

Obsojajo pa gospodarske iniciative, ki zaradi individualnih interesov ogrožajo koncept socialne države. Verjamejo v domače gospodarstvo, ki gradi na lastnem znanju in izkušnjah ter upošteva socialno komponento in nima zgolj kratkoročne vizije.

5. Zaposlovanje
Zavzemajo se za stimulativne plačne sisteme, ki so usklajeni med gospodarskim in javnim sektorjem, za udeležbo zaposlenih pri delitvi dobička, za socialno partnerstvo in sistem soupravljanja.

V Lipi menijo, da mora država spodbujati proces vseživljenjskega izobraževanja med drugim tudi zaradi potreb prilagajanja vse bolj konkurenčnemu trgu. S programi dejavnega zaposlovanja želijo zmanjšati realno brezposelnost in preprečiti marginalizacijo brezposelnih ter zmanjšati regionalne razlike in strukturna neskladja.

6. Izobraževanje
Zavzemajo se za kakovostno in laično javno šolstvo, ki bo dostopno vsem pod enakimi merili. Ohraniti želijo sistem brezplačnega javnega šolanja, pri čemer mora sistem in način izobraževanja spodbujati odgovornost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, kritičnost, čustveno zrelost in skupinsko delo.

Prizadevajo si tudi za razmere za čim višjo stopnjo pismenosti ljudi z vključevanjem različnih družbenih skupin v informacijsko opismenjevanje in izobraževanje. Želijo smiselno in postopno povečevati delež BDP-ja za ves sistem izobraževanja.

7. Pravna in pravična država - sodstvo
Osnovne vrednote stranke predstavljajo enakopravnost pred zakonom, pravico do sojenja v razumnem roku in pošteno sojenje.

Zavzemajo se za kakovostno zakonodajo, ki ne dopušča različnih tolmačenj zakonskih besedil. Neodvisnost sodstva ne sme temeljiti na trajnosti sodniške funkcije, saj v Lipi menijo, da mora biti trajni mandat podvržen učinkovitosti in kakovosti opravljenega sodniškega dela.

8. Zdravstvena politika
Zavzemajo se za sistem kakovostnih javnih storitev in oskrbe, ki je dostopna vsem pod enakimi pogoji in ki temelji na enakovrednem, hitrem in spoštljivem obravnavanju uporabnikov. Prizadevajo si tudi za sistemsko ureditev področja bolnikovih pravic.

Med nujne ukrepe štejejo še preprečitev poskusov privatiziranja javnega zdravstva in zakonsko regulativo, ki bo zajezila neupravičeno podeljevanje koncesij ter bo zakonsko razmejila koncesionarstvo.

Poleg tega si prizadevajo tudi za kakovostno in vsebinsko bogato športno vzgojo v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa ter za promocijo športa in zdravega načina življenja.

9. Kultura
Ker je kultura področje, ki vpliva na razvoj posameznika in družbe, si v Lipi prizadevajo, da bi država s svojo politiko poudarjala pomen kulture in da bo z ustreznimi smernicami spodbujala zaposlovanje, ustvarjalnost in izvajanje dejavnosti na tem področju.

Zavzemajo se tudi za pestrost brezplačnih kulturnih dejavnosti, prav tako pa tudi za celovito skrb ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

10. Zunanja politika in mednarodno povezovanje
V vseh mednarodnih akcijah mora Slovenija izhajati iz zaščite državne identitete in zasledovati izvirnost suverenost. Zato želijo v Lipi v takšnem okviru reševati tudi vsa odprta vparašanja s sosednjimi državami.

Po mnenju Lipe mora zunanja politika temeljiti na dolgoročnem, vzajemnem sodelovanju z vsemi že vpletenimi zunanjimi partnerji, poiskati pa mora tudi potencialne partnerje za nadaljnji razvoj in rast temeljnjih področij družbenega življenja.

11. Varstvo okolja in utrjevanje ekološke zavesti
V Lipi težijo k vnovični vzpostavitvi pozitivnega odnosa do narave in okolja. Zato si prizadevajo za izobraževanje in izvajanje politike na področju učinkovite in smotrne izrabe energije, varčevanja z energijo in vodami, povečevanja gradnje obnovljivih virov energije in zmanjševanja nastalih izgub pri transportu energije.

Zavzemajo se tudi za čim širšo uporabo obnovljivih virov energije in uporabo do potrošnika prijaznih snovi in izdelkov.

12. Kmetijska politika
Prizadevajo si za razvoj kmetijske politike, ki bo slovenskega kmeta postavila v enakopraven položaj z drugimi evropskimi kmeti. Zato želijo ponuditi možnosti za izobraževanje, tako v smislu formalne izobrazbe kot tudi za učenje v čim boljšem črpanju evropskih sredstev, delovanje pri zaščiti okolja in povečanja konkurenčnosti.

V Lipi se zato zavzemajo za spodbujanje kmetovalcev k preusmeritvi v proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov, proizvedenih na način in z metodami pridelave, ki niso škodljive do okolja. Hkrati pa se zavzemajo tudi za varovanje kulturne dediščine na podeželju.

13. Decentralizacija in skladen ragionalen razvoj
Lipa si prizadeva za postopke decentralizacije na vseh ravneh, pri čemer pa regionalna razdeljenost ne sme biti odvisna od trenutne politične volje in interesov aktualne politične oblasti. Pokrajine morajo biti jasno določena ustavna kategorija.

Zavzemajo se za podporo tistih regij, ki bistveno zaostajajo za povprečno razvitost države, pri čemer opozarjajo tudi na ustrezno prometno infrastrukturo.

Več o programu stranke Lipa
si lahko preberete tukaj
.

B. K.