Program je razdeljen na štiri področja. Foto: MMC RTV SLO
Program je razdeljen na štiri področja. Foto: MMC RTV SLO
Reformirali bi prometni sistem. Foto: RTV SLO

Nujno se jim zdi končanje avtocestne mreže, drugega železniškega tira, ki pelje proti Kopru, pa tudi uvedba satelitskega cestninjenja.

Po mnenju LDS-a bi morali biti otroci telesno dejavni vsaj tri ure tedensko. Foto: EPA

Pri pokojninskem sistemu menijo, da bi bil potreben razmislek o uvedbi obveznega drugega pokojninskega stebra.

Prepričani so, da se v kulturo premalo vlaga. Foto: MMC RTV SLO
Slovenija se mora po mnenju LDS-a bolj aktivirati pri reševanju mednarodnih vprašanj. Foto: EPA

V gospodarskem delu ugotavljajo, da mora Slovenija temeljiti na specializaciji, strokovnem znanju in hitrosti, kar je ključ do večje gospodarske uspešnosti in socialne blaginje. Zavedajo se dejstva, da mora Slovenija vlagati v srednja in manjša podjetja, hočejo pa tudi oblikovati t. i. regionalne prvake, ki bodo gonilna sila gospodarske rasti. Opažajo tudi pomanjkanje neposrednih tujih investicij.

Med konkretnimi ukrepi bi nadaljevali davčno reformo z uvedbo davčnih olajšav za podjetnike začetnike in za investicije, omejili bi zgornjo mejo prispevkov iz bruto plač, zavzemajo pa se tudi za t. i. sistem »flexicurity«, ki pomeni uvedbo fleksibilnejšega trga delovne sile in obenem višje minimalne plače. Pri davkih hočejo zmanjšati javno porabo na 39 odstotkov.

Racionalizacija socialnih transferjev
Ena od prioritet je zmanjšanje inflacije, ki bi jo dosegli z manjšo javno porabo, tudi na področju vojske in vlaganja v infrastrukturo. Racionalizirali bi socialne transferje, vendar ne tako, da bi trpela njihova socialna funkcija, dodatno pa bi obdavčili razkošno blago. Pri pogajanjih v posameznih gospodarskih sektorjih se zavzemajo za nelinearni socialni sporazum, ki vsaki panogi omogoča rast plač v skladu s produktivnostjo.

Na področju energetike se zavzemajo za zeleno energijo njeno racionalnejšo porabo, med konkretnimi ukrepi pa se zavzemajo za zmanjšanje omrežnine in stroškov za gospodinjstva, kar bi storili z reformo delovanja Elesa, tudi njegovo delno privatizacijo. Kot pogoj za doseganje samooskrbe države vidijo vlaganje v JV trge.

Prepotrebne spremembe v prometu
V prometni politiki želi LDS povečati uporabo javnih prevoznih sredstev in spodbujati nastajanje intermodalnih potniških terminalov, kjer bi se srečevali različni potniški sistemi. Ob tem je zanimiv tudi načrt, da bi Slovenija postala ob podpori logističnih centrov, tovornih terminalov in drugih rešitev vrata za regije srednje in JV Evrope. Nujno se jim zdi končanje avtocestne mreže, drugega železniškega tira, ki pelje proti Kopru, pa tudi uvedba satelitskega cestninjenja.

Pri šolstvu se zavzemajo za deregulacijo in decentralizacijo šolskega sistema, zmanjšanje vpliva nekompetentnih javnosti, obenem pa hočejo, da osnovne in srednje šole ostanejo, ne glede na pokrajine ali občine, v domeni države. Podpirajo ustanavljanje univerz in visokošolskih zavodov, pri čemer pa zasebni kapital ne bi smel biti izključen. Predlagajo tudi davčne olajšave za štipendiranje in finančno odgovornost študentov, ki ne končajo šolanja.

Zdravstvo za vse
Med prioritetami na področju sociale so večja družbena kohezija, medgeneracijska solidarnost, vzdržnost pokojninskega sistema in zdravstvo za vse. Pri pokojninskem sistemu menijo, da bi bil potreben razmislek o uvedbi obveznega drugega pokojninskega stebra. Na zdravstvenem področju so pripravili 10 ukrepov, poudarek pa so dali tudi zdravi prehrani.

Na področju športa želijo, da bi se vlaganja povečala na raven razvitih evropskih držav. Torej iz 19 odstotkov javnih sredstev znotraj strukture za šport na 28 odstotkov. Šport razumejo kot predpogoj za razvoj zdrave družbe, tako da bi uvedli 3 ure športne dejavnosti na teden za mladino. Uvedli bi do športnikov prijazne davke in skušali omejiti vpliv politike.

Posebno poglavje o pravni državi je zelo podrobno. Zmanjševanje sodnih zaostankov je v središču, poudarek imajo tudi zunajsodne poravnave, posebni ukrepi pa se obetajo na področju mladostniške kriminalitete, kaznovanju storilcev kaznivih dejanj ter tudi na področju odvetništva in tožilstva.

Kultura ambasador Slovenije
LDS vidi kulturo in umetnost kot ambasadorja ustvarjalne države. Vložek v ta sektor bi povečali z 1,9 na 2,5-3 odstotke BDP-ja, poudarjali bi lastno kulturno produkcijo v slovenskem jeziku in jeziku manjšin, v sklopu kulturnega paketa pa se zavzemajo tudi za večjo svobodo medijev s posebnim poudarkom na nacionalni televiziji.

Obrambna in varnostna politika je po mnenju pred novimi dejstvi, saj se z vključevanjem Slovenije v različne varnostne strukture veča tudi možnost napada na slovenske cilje doma in v tujini. Pri tem opozarjajo, da mora Slovenija tudi ob največjih kriminalitetah ohraniti čut do človekovih pravic in svoboščin. Vojska mora ob potrebni reorganizaciji predvsem na področju kadrovanja zagotoviti varnost države doma in biti tudi pripravljena podpirati zaveznice ter partnerje iz drugih držav. Pri vojski se zavzemajo za izboljšanje vodenja in logistike.

Za več dejavnosti v zunanji politiki
LDS meni, da je bila Slovenija v zunanji politiki premalo dejavna pri reševanju mednarodnih vprašanj, ob tem pa mora biti zagovornica temeljnih vrednot demokracije in svobode. Na področju EU-ja menijo, da se mora Slovenija zavzemati za širitev in poglabljanje notranje integracije povezave. Na Balkanu mora Slovenija krepiti svojo gospodarsko vlogo, diplomatski aparat pa bi moral ne samo tam, ampak tudi drugje, poskrbeti za večjo gospodarsko prodornost slovenskih podjetij. Pri odnosih s Hrvaško se niso odločili za eno pot, ampak puščajo odprte možnosti tako za spravo kot tudi za mediacijo.

Program vsebuje še druga področja, kot so informacijska družba in enakost spolov, več si lahko preberete na tej povezavi.

Nujno se jim zdi končanje avtocestne mreže, drugega železniškega tira, ki pelje proti Kopru, pa tudi uvedba satelitskega cestninjenja.

Pri pokojninskem sistemu menijo, da bi bil potreben razmislek o uvedbi obveznega drugega pokojninskega stebra.