S slovenskim vodenjem ekološke politike Zelena stranka ni zadovoljna, ker naj skorajda ne bi bilo državne institucije, ki bi se zavzemala za človeka vredno življenje. Čeprav so v Zakonu o varstvu okolja navedena pomembna določila, s katerimi se določa vloga javnosti na področju varovanja okolja, ni bilo po besedah predstavnikov Zelene stranke od sprejetja zakona za bolj kakovostno življenje storjenega še nič. »To pomeni, da se mora Zelena stranka zavzemati za realizacijo zakonskih in podzakonskih predpisov,« navajajo. Foto: MMC RTV SLO
S slovenskim vodenjem ekološke politike Zelena stranka ni zadovoljna, ker naj skorajda ne bi bilo državne institucije, ki bi se zavzemala za človeka vredno življenje. Čeprav so v Zakonu o varstvu okolja navedena pomembna določila, s katerimi se določa vloga javnosti na področju varovanja okolja, ni bilo po besedah predstavnikov Zelene stranke od sprejetja zakona za bolj kakovostno življenje storjenega še nič. »To pomeni, da se mora Zelena stranka zavzemati za realizacijo zakonskih in podzakonskih predpisov,« navajajo. Foto: MMC RTV SLO
Velika planina
Slovenija ima izredne naravne danosti in lepote. Zelena stranka se v tem kontekstu zavzema za: prijazen ekoturizem, planinstvo, kolesarstvo, smučarski tek, lov in ribolov ipd., torej za razvoj turizma, ki bo vključeval tudi manj razvita področja; za povečanje poslovne organiziranosti tistih, ki živijo od turizma ter sprejetje dodatnih ukrepov, ki bodo omogočili uresničitev naštetega.

Poleg reševanja okoljskih problemov se bomo zavzemali še: za razvoj socialne družbe; za uveljavitev regionalizma in decentralizacije, skladnega razvoja in zmanjšanja razlik ter solidarnost med ljudmi, skupnostmi in državami; za umirjeno rast življenjskega standarda s poudarjenimi nematerialnimi vrednotami; za mirno reševanje sporov med ljudmi; za uveljavitev človekovih pravic in svoboščin; za uveljavitev demokratičnost sprejemanja odločitev, za pravno državo; za referendumsko odločanje državljanov o najpomembnejših vprašanjih; za uveljavljanje alternativnih življenjskih praks in razvojnih usmeritev; za sodelovanje z zelenimi v Evropski uniji; za sonaravno in pravično prihodnost; za delovanje v korist neodvisne in kohezivne evropske zunanje politike, utemeljene na demokratičnih in ekoloških vrednotah; želimo, da Evropa izpolnjuje svoje ekološke odgovornosti in zato želimo izpeljavo odločnih premikov v energetski in transportni politiki.

Iz programa Zelene stranke
»Smo za družbo, ki bo zagotovila vsem ljudem človeka vredno življenje,« je mogoče brati v programu Zelene stranke. Foto: EPA
Naravni parki Slovenije
Slovenija ima zelo pomemben in obenem občutljiv geopolitični položaj, opozarjajo v stranki. Prav zato se zavzemajo za znanstvene, tehnične, kulturne in druge izmenjave mnenj s svetom, ki so življenjskega pomena za Slovenijo. Foto: EPA
Zelena stranka se zavzema tudi za osveščanje, povezano s pravilnim ravnanjem z odpadki. Foto: MMC RTV SLO

»Zelena stranka je stranka, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja. Usmerjeni smo k ohranjanju čistega okolja, v katerem so dani pogoji za zdravo in zadovoljno življenje, v katerem se ustvarjajo strpni odnosi – v sožitju z naravo,« v programu navajajo člani stranke, ki v ospredje postavlja skrb za okolje.

Prav zato velja v okviru njihovega zajetnega programa, ki zajema vrsto najrazličnejših področij, izpostaviti predvsem tista, povezana z okoljem.

Ekologija je nujna
»Ekološka politika je več kot samo zahteva po čistilnih napravah. Ekološki in socialni problemi so namreč posledica globoke krize smisla in vrednot moderne industrijske družbe. /…/ Tisto, kar potrebujemo, je nov civilizacijski in kulturni načrt za svet, v katerem bo mogoče dostojno živeti brez ogrožanja biosfere,« pravijo. Zelena stranka se zato zavzema, da odgovorni pri državnih inštitucijah učinkovito rešujejo okoljevarstveno problematiko.

Izropani naravni viri
Veliko pozornosti namenja naravnim virom. Pri tem poudarja pomen naravi prijaznega življenja in gospodarjenja, zato zahteva usmeritve v energetsko bolj smiselno in okolju prijaznejšo industrijsko dejavnost; sonaraven turizem in razvoj integralnega ter biološkega kmetijstva; proizvodnjo, podjetništvo in drobno gospodarstvo, ki bo upoštevalo naravne zmogljivosti in regionalne vire; ohranjanje razpršene poselitve z enakomernejšim regionalnim razvojem ob pomoči države pri infrastrukturni opremljenosti in družbenih dejavnostih ter povečanje naložb za pridobivanje znanja ter v ekorazvojno, tehnološko, infrastrukturno in informacijsko polje.

Razumna poraba energije
Kot menijo v Zeleni stranki, je energija potrebna za gospodarski razvoj in veliko prispeva k boljši kvaliteti življenja, a se mora njena poraba gibati v razumnih mejah. Sami so med drugim za razvoj energetsko manj zahtevnih proizvodnih panog; za varčevanje z energijo – z boljšo toplotno izolacijo stavb, prilagoditvijo energije namenu porabe itd.; za hitrejšo gradnjo majhnih, decentraliziranih energetskih objektov ter za predčasno zaprtje jedrske elektrarne Krško in trajno rešitev težave glede radioaktivnih odpadkov.

Kmetijstvo in gospodarstvo
Ko gre za kmetijstvo in gospodarstvo, se Zelena stranka zavzema za krepitev majhnih, srednjih in gorskih kmetij, obnovo vasi in splošni gospodarski in socialni razvoj podeželja; za zmanjšanje porabe umetnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin, vzpodbujanje ekološkega kmetovanja, razglasitev čim večjega dela slovenskih gozdov za varovane gozdove s posebnim varovalnim režimom ter pospeševanje pridelave domačih, pozabljenih sadnih vrst.

Naraščanje prometa
V stranki opozarjajo tudi na »v veliki meri nepotrebni promet (večinoma gre za osebna vozila z eno osebo), ki je razdiralen za naravo in za ljudi«. »Ker je promet z železnico bolj prijazen do narave, varen in poceni, je treba v čim večji meri preusmeriti transport s ceste na tire,« so prepričani. Poleg tega si želijo umiritve prometa, »kar pomeni, da je treba dati prednost javnemu prometu pred osebnim, zmanjšati največje dovoljene hitrosti, prepovedati osebni avtomobilski promet v mestnih središčih in predelih posebno ogrožene in varovane narave«.

Davčna politika glede varovanja okolja
Kako v stranki vidijo davčno politiko? Menijo, da je treba vzpostaviti tradicionalno politiko varovanja narave in okolja. Prepričani so, da je treba zmanjševati davke in obresti za vse ekološke naložbe; sredstva za socialno politiko zbrati pri tistih, ki so 'bogati'; prihraniti pri izdatkih za državno upravo, vojsko in policijo ter ta prihranjena sredstva preusmeriti v razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva, v socialne programe, v odpiranje novih delovnih mest ter v varstvo okolja.

Varstvo narave in okolja
»Z nepremišljenim in brezobzirnim ravnanjem je vrgel človek naravo povsem iz tira,« opozarjajo v stranki. Čeprav ima Slovenija zakon o varstvu okolja in je sprejela dve pomembni okolijski uredbi, bo po njihovih besedah treba »še veliko postoriti, da bodo s strani povzročiteljev in državnih institucij upoštevani predpisi«. Do zdaj naj bi varstvo narave slonelo na egocentrični ali antropocentrični etiki. »To pomeni, da sta bila v ospredju interes posameznika ali ljudi. Zeleni smo daleč od tega. Nas vodi ekocentrični pogled na svet, ki pove, da je človek del narave, da je v naravi vse z vsem povezano in da ima vsako živo bitje, vsaka rastlina in vsaka žival, pravico do spoštovanja in življenja.«

Varstvo živalskega in rastlinskega sveta
Za Zeleno stranko je značilna tudi skrb za ohranitev raznovrstnosti življenja in narave. V tem kontekstu poudarjajo, da je treba čim prej končati postopke, povezane z razglasitvijo nacionalnih parkov oz. zaščitenih območij, lokalizirati in zaščititi najpomembnejše biotope, rastišča, gnezdišča in drstišča; preprečiti regulacijo rek in potokov, prepovedati hidromelioracijo ter spremljati delo zavodov za naravno in kulturno dediščino.

Varstvo voda in varstvo zraka
Zaskrbljeni so zaradi slabšanja kakovosti in količine vode. Po njihovem mnenju bi se moralo strogo nadzirati območja nad naravnimi rezervoarji pitne vode in ob vodnih izvirih. Nujni naj bi bili še ukrepi za zaščito morja: izgradnja čistilnih naprav, omejitev prometa strupenih in okolju nevarnih snovi, prepoved gradnje novih marin itd. Tudi ko gre za zrak, predlagajo več ukrepov: odgovorne institucije, ki delujejo na državni ravni, naj strogo upoštevajo predpise in onesnaževalcem zraka izrekajo maksimalne kazni; zaradi grožnje tople grede in uničenja zaščitnega ozonskega plašča naj se prepove rabo freonov in halonov ter zmanjša celotni izpust žveplovega in dušikovega monoksida najmanj za polovico.

Načrtno ravnanje z odpadki
»Zadnji dve generaciji sta surovinsko bolj izropali naš planet, kot vse generacije pred njima, pri čemer večino tega, kar jemljemo naravi, spet zmečemo vanjo,« je mogoče brati v programu Zelene stranke. Ta bi zato med drugim opravila strokoven popis divjih odlagališč in izpeljala njihovo sanacijo; zmanjševala nastajanje odpadkov; uresničila smernice integralnega koncepta ravnanja z odpadki, zgradila sežigalnice, ki bodo človeku prijazne in koristne; proizvajalce in trgovine z zakonom ali ekonomskimi sredstvi prisilila, da bi od kupcev sprejemali neuporabljene okolju in zdravju škodljive proizvode oz. njihove prazne embalaže ter nadaljevala z izobraževanjem pravilnega ravnanja z odpadki.

Urejanje prostora
Zelena stranka ne pozablja na področje urejanja prostora. Njeni člani menijo, da je treba omogočiti načrtovanje in poseganje v prostor tako, da se z njim ne škodi naravnim pogojem življenja in ne odpravlja estetskega videza ter regionalne različnosti krajine.

Znova velja poudariti, da to še zdaleč niso vse teme, ki jih stranka razčlenjuje v svojem programu. Ogledate si ga lahko tukaj.

Poleg reševanja okoljskih problemov se bomo zavzemali še: za razvoj socialne družbe; za uveljavitev regionalizma in decentralizacije, skladnega razvoja in zmanjšanja razlik ter solidarnost med ljudmi, skupnostmi in državami; za umirjeno rast življenjskega standarda s poudarjenimi nematerialnimi vrednotami; za mirno reševanje sporov med ljudmi; za uveljavitev človekovih pravic in svoboščin; za uveljavitev demokratičnost sprejemanja odločitev, za pravno državo; za referendumsko odločanje državljanov o najpomembnejših vprašanjih; za uveljavljanje alternativnih življenjskih praks in razvojnih usmeritev; za sodelovanje z zelenimi v Evropski uniji; za sonaravno in pravično prihodnost; za delovanje v korist neodvisne in kohezivne evropske zunanje politike, utemeljene na demokratičnih in ekoloških vrednotah; želimo, da Evropa izpolnjuje svoje ekološke odgovornosti in zato želimo izpeljavo odločnih premikov v energetski in transportni politiki.

Iz programa Zelene stranke