LZČPV se zavzema za prilagoditev našega izobraževalnega sistema s sistemom v EU-ju. Foto: MMC RTV SLO
LZČPV se zavzema za prilagoditev našega izobraževalnega sistema s sistemom v EU-ju. Foto: MMC RTV SLO
V Listi menijo, da bi se morali zavzemati za razoj posebnih vrst turizma. Foto: MMC RTV SLO

Vsebina točk je naslednja:

1. Demografsko politiko in družbeno vzdušje je treba podrediti ukrepom, ki bodo pripomogli k rasti rodnosti, zavzemali se bomo za spremembo ustave in zakonodaje, tako da starši in skrbniki pridobijo volilno pravico tudi za svoje otroke od rojstva pa do začetka polnoletnosti.

2. Minimalna plača se mora povečati tako, da bo proporcionalno v enakem sorazmerju, kot so plače poslancev, zdravnikov, sodnikov v primerjavi z istimi povprečnimi plačami v EZ-ju.

3. Spoštovanje 82. člena Ustave, ki določa, da poslanec za izrečene besede v parlamentu ni odgovoren nikomur razen svojim volivcem.

4. Sistem obveznega šolskega izobraževanja, prilagoditi normam, veljavnim v EZ-ju, vključno s pravico staršev, da o vzgoji svojih otrok odločajo v skladu s svojim prepričanjem.

5. Z ustrezno zakonodajo omogočiti povečanje kmetijskih obdelovalnih površin za sonaravno pridelavo hrane. Slovenija ima zaradi majhnosti kmetij v primerjavi z EZ-jem na tem področju bistvene primerjalne prednosti.

6. Davčno reformo izpeljati tako, da bodo vsi sloji prebivalstva obremenjeni premosorazmerno velikosti svojega premoženja in višini dohodkov.

7. Povečati delež narodnega dohodka za vlaganja v znanje.

8. Na vseh ravneh človekovega delovanja spodbujati dvig narodne zavesti in ponosa.

9. Okolijsko zakonodajo, nadzor in sankcije prilagoditi normam, veljavnim v EZ-ju.

10. Kot ena manjših, vendar vzorčno dovolj velikih držav članic, bomo pred evropskimi ustanovami predstavili in zagovarjali naše primerjalne in dopolnilne prednosti ter za ohranitev in razvoj le teh vztrajno zahtevali dopolnilna sredstva (razvoj sonaravne kmetijske pridelave, zaščita naravnih virov, okolijski projekti, razvoj posebnih vrst turizma).