Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ljubljanski stanovanjski sklad bo 135 stanovanj namenil za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in so uvrščeni na t. i. listo A.

65 stanovanj bo namenil za oddajo v najem tistim prosilcem, ki presegajo v pravilniku določeno mejo dohodka (lista B). Ti zavezanci morajo pred vselitvijo plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo v višini deset odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja.

Med razpisanimi stanovanji bo posebnim skupinam prosilcev namenjenih predvidoma 20 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, deset stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za gluhe in slepe osebe in 30 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske. Približno dve tretjini navedenih stanovanj za posebne skupine prosilcev bo namenjenih listi A, ena tretjina pa listi B.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni državljani Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti državljani drugih članic EU-ja ter tisti s priznanim statusom upravičenca, ki so bili izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje. Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL-a.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi žrtve nasilja v družini, osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, in najemniki bivalnih enot na območju Vrhnike, ki so imeli pred vselitvijo stalno prebivališče v Ljubljani.

Prosilci imajo do vključno 23. oktobra čas, da priporočeno po pošti pošljejo svojo prošnjo oziroma jo bodo lahko odložili v predalčnik, ki bo v času uradnih ur glavne pisarne stanovanjskega sklada v recepciji na Zarnikovi 3.

Ob vlogi morajo prosilci priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,6 evra. Takse so oproščeni prejemniki socialne denarne pomoči, varstvenega dodatka ali nadomestila za invalidnost.

Osem stanovanj za mlade v Celju

Družba Nepremičnine Celje pa je objavila javni razpis za oddajo osmih stanovanj v središču Celja z dobo najema do deset let. Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi s stalnim bivališčem v Celju. Upoštevali bodo tudi njihovo izobrazbo, zaposlitev, podjetnost, kraj zaposlitve in aktivno državljanstvo.

Po besedah direktorja družbe Primoža Brvarja je nakup stanovanja in njihova dostopnost za najem ob visokih cenah energentov in višini najemnin na prostem trgu veliko breme za mlade. Z razpisom jim družba ponuja varen, ugoden in dolgoročen najem obnovljenih stanovanj, je dejal.

Družba bo prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja stanovanj ter skupnih prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najemnine in opreme ter redne obratovalne stroške.

Nepremičnine Celje so neprofitna stanovanjska organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Celje z namenom zadovoljevanja potreb po stanovanjih in izboljšanja standarda bivanja prebivalcev občine. Podjetje upravlja 2000 stanovanj. Javni razpis je odprt do 18. oktobra.