Nova Gorica se že bliža duhu predvolilne kampanje. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič
Nova Gorica se že bliža duhu predvolilne kampanje. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič
Karmen Saksida
Po mojem mnenju – svetniške skupine zaradi teh dodatnih 30 tisoč evrov ne bodo bistveno bolje delale, pravi Karmen Saksida (SD). Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič
Simon Rosič
Simon Rosič: "Tu ne gre za nikakršen mesečni oziroma pavšalni znesek, ki bi bil namenjen za posameznega svetnika. Mi ne zahtevamo in ne pričakujemo nikakršnih dodatnih sejnin. Ta dodatek bo namenjen vsem svetniškim skupinam izključno za terensko delo s krajani. Predvsem ob dejstvu, da so strankarski svetniki doslej že dobivali denarno podporo iz občinskega proračuna, svetniki z list – ki nas je v mestnem svetu večina - pa nikakršne." Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič
Vesna Mikuž
Vesna Mikuž: "Pred uveljavitvijo ZUJF-a je občina dala za sejnine približno 214 tisoč evrov, po uveljavitvi novega zakona pa se je ta številka skoraj prepolovila. Sejnina v neto vrednosti za eno sejo mestnega sveta znaša za enega svetnika 190 evrov. Za stranke dajemo dobrih 22 tisoč evrov na leto. Zdaj se bo proračunski izdatek za mestne svetnike povečal še za dodatnih 30 tisoč evrov." Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič
Aleš Markočič
Aleš Markočič: "Naša lista je glasovala proti dodatnemu denarju za delo svetniških skupin. Vsi svetniki že zdaj prejemamo vsak po 190 evrov za opravljanje naših svetniških nalog, skupaj z dodatki za delo v komisijah in odborih je ta strošek za proračun kar 130 tisoč evrov na leto oziroma 520 tisoč evrov na mandat! Zdaj so izglasovali še 30 dodatnih tisočakov. V celem mandatu torej še dodatnih 120 tisoč evrov! Jih en bi bilo bolje nameniti desetinam humanitarnih, mladinskih, kulturnih, športnih in drugih društev?" Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič
Nova Gorica
Nova Gorica. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič

Za delo novogoriških 32 svetnikov gre vsako leto najmanj 130.000 evrov. Tu so vštete sejnine in dodatki za delo v komisijah ali odborih. Poleg te vsote gre iz davkoplačevalskega denarja še občinski dodatek za delo strank v mestnem svetu – ta je lani znašal dobrih 22.000 evrov. Za primerjavo – leta 2011 je novogoriška občina za financiranje političnih strank v mestnem svetu namenila več kot dvakrat več, skoraj 50 tisoč evrov. Takrat je bilo v "občinskem parlamentu" namreč precej več strank, kot jih je v zdajšnjem sklicu. V tem mandatu je "le" 12 strankarskih svetnikov, kar 20 pa jih je z različnih list. Občinski "listni" svetniki niso upravičeni do nikakršnih "strankarskih" dodatkov. Z novim pravilnikom bo drugače …

Še dodatnih 32.000 evrov
Na zadnji seji mestnega sveta so namreč sprejeli nov Pravilnik za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Ta predvideva dodatnih 32.000 evrov na leto za svétniško poslanstvo. Predlagatelj je svetniška skupina Goriška.si, oziroma v njenem imenu svetnik Simon Rosič, ki trdi: "Tu ne gre za nikakršen mesečni oziroma pavšalni znesek, ki bi bil namenjen za posameznega svetnika. Mi ne zahtevamo in ne pričakujemo nikakršnih dodatnih sejnin. Te so dovolj visoke. Dodatek bo namenjen vsem svetniškim skupinam izključno za terensko delo s krajani, za organiziranje javnih tribun, za izvedbo strokovnih posvetov, za raziskave na terenu, za zbiranje pobud med ljudmi." Z dodatnimi 32 tisoč evri ne bodo gospodarili svetniki, ampak občina – še dodaja Rosič: "Ko bo neka svetniška skupina pripravila na primer okroglo mizo ali javno tribuno, bo za stroške - kot so vabila, ozvočenja, dvorana in vse drugo – račun prejela občina in ona bo te stroške poravnala iz te nove postavke za delo nas, svetnikov."
Ne le za stranke, tudi za liste naj bo
Glede na to, da je večina svétnikov v novogoriškem mestnem svetu brez "strankarskega pedigreja", ampak so bili izvoljeni na različnih listah – bo z novim pravilnikom tudi za tiste z "list" več denarja. Kot smo že napisali - občina financira delo strank v mestnem svetu, letos z 22.000 evri. Odslej bo proračunski denar za vse. Rosič razlaga: "Nikomur nič ne jemljemo. Po zakonu o financiranju političnih strank bo strankarskim svetnikom še vedno pripadal njihov delež. Naj se izrazim plastično: če so prej strankarski kolegi imeli eno enoto in mi, svetniki z list, nič enot, bodo odslej imeli strankarski svetniki dve enoti in mi eno."
Karmen Saksida, mestna svetnica Socialnih demokratov, o tem proračunskem dodatku za boljše delo mestnega sveta razmišlja skeptično: "Po mojem mnenju svetniške skupine zaradi teh dodatnih 30.000 evrov ne bodo bistveno boljše delale. Mi smo že zdaj dejavni, ogromno pobud vlagamo, smo neprenehoma na terenu, med ljudmi. Ne vem, zakaj bi za naše delo oziroma poslanstvo, ki ga že tako in tako opravljamo, potrebovali dodaten denar. Toda pustimo času čas."
Županova lista se je uprla
Svétniki so predlog za dodaten davkoplačevalski denar zase – sprejeli skorajda soglasno. Edini, ki se je glasno uprl, je bil Aleš Markočič z županove liste oziroma z liste Mateja Arčona. Prepričan je, da gre za nepotrebno jemanje davkoplačevalskega denarja: "Mestni svetniki dobimo mesečno v povprečju 190 evrov neto za opravljanje svetniških nalog in nalog občinskih komisij, kar občinski proračun, skupaj z delovanjem odborov in komisij, že bremeni za 130.000 evrov letno oziroma za 520.000 evrov na mandat. Poleg tega se za delovanje političnih strank nameni 22.200 evrov letno oziroma 88.800 evrov na mandat. Poleg sejnin imamo pravico do povračila stroškov prevoza za prihod na sejo in za opravljeno službeno pot, ki je povezana z opravljanjem funkcije, do dnevnice za službeno potovanje ter pravico do povračila stroškov prenočevanja na službeni poti."
Svetniki plačani, tudi če jih ni
Markočič je opozoril na drugo nepravilnost pri plačevanju mestnih svétnikov: "Preseneča nas, morda pa tudi ne, da Goriška.si ni pobudnica za spremembo tega pravilnika, ki omogoča plačilo svetnikom, tudi če jih na sejah ni! Če je svetnik na sejah mestnega sveta zgolj 6-krat od 12 sej letno, dobi isto plačilo (na podlagi poračuna) kot svetnik, ki je na vseh 12 sejah. Zakaj Goriška.si raje ne sproži odprave te anomalije? Ne! Raje je pobudnica za sprejetje pravilnika za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev svetnikom in svetnicam za opravljanje svojih že tako in tako plačanih nalog. V svetniški skupini Listi Mateja Arčona smo prepričani, da bi sredstva več kot 120.000 evrov v enem mandatu, kolikor je predlagala Goriška.si, lahko porabili v boljše namene. Pomislimo, kaj bi ta znesek pomenil desetinam humanitarnih, mladinskih, kulturnih, športnih društev, v katerih je dejavnih na stotine ljudi, ki so povečini prostovoljci."
Po vsem tem je večini že jasno, da se v občini že začenja predvolilna tekma.

Zgovoren svétniški "razdelilnik"
Direktorico Uprave mestne občine Nova Gorica Vesno Mikuž smo prosili za natančen razdelilnik – zakaj in koliko proračunskega denarja dobi 32 mestnih svetnikov, ki odločajo o usodi Novogoričanov in Novogoričank. Številke so zapletene, toda zgovorne: "Za udeležbo na redni seji mestnega sveta posameznemu svetniku pripada 12,5 odstotka plače župana – to je dobrih 440 evrov, za udeležbo na izredni seji in nadaljevanju seje 2 odstotka županove plače (70,75 evra), za vodenje svetniške skupine 2 odstotka plače župana (70,75 evra), za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta 3 odstotki plače župana (106,12 evra). Toda – ker je ZUJF postavil mesečno omejitev izplačila, lahko vsak svetnik prejme nadomestilo do višine, ki znaša 7,5 odstotka županove plače – ne glede na prej navedene postavke iz pravilnika. In tako je v povprečju nadomestilo za mestnega svetnika v višini 190 evrov na mesec. Tu seveda ne upoštevam novo sprejetega dodatka za delo svetniških skupin. Če bi prešteli na svétniško glavo – gre pri dodatku še za dodatnih sto evrov na svétnika."
In če je že vse preračunano na županovo plačo – vas zagotovo zanima, koliko zasluži župan Mestne občine Nova Gorica, Matej Arčon … Njegova mesečna bruto plača je 3.537,25 evra brez dodatka na delovno dobo.