Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Zakaj 4D aplikacija zahteva od vas, da odobrite uporabo sistemskih virov?

Androidna različica aplikacije RTV 4D od vas zahteva, da izrecno odobrite uporabo več funkcionalnosti svoje naprave - telefonskih (klicnih) in lokacijskih funkcionalnosti, in zunanje enote za shranjevanje podatkov.

  • Dostop do telefonskih funkcionalnosti zajema dostop do statusa telefona, to pa dostop do telefonske številke, do podatka o trenutnem mobilnem operaterju, o statusu klica, če ta poteka, in do seznama telefonskih profilov, ki so registrirani na napravi. Dostop je lahko le bralni, tj. aplikacija informacijo lahko le pridobi, ne more pa je spremeniti ali izbrisati. Med uporabo aplikacija s pomočjo tovrstnega dostopa zazna, ali je med gledanjem ali poslušanjem avdio-video vsebine prišlo do klica. Če zazna klic, izklopi zvok avdio-video vsebine, tako da se klic lahko odvije nemoteno.
  • Dostop do lokacijskih funkcionalnosti pomeni dostop do podatka o lokaciji naprave. Podatek je lahko le groba ocena ali natančno določena pozicija. Aplikacija RTV 4D uporablja le podatek o grobi lokaciji naprave, in sicer za potrebe prikaza vremenske napovedi primerne za to lokacijo.
  • Dostop do zunanje enote se uporablja za shranjevanje slikovnega materiala – slik iz člankov in naslovnih slik posnetkov - na zunanjo pomnilniško enoto, tj. v pomnilnik naprave. S tem se zmanjša poraba zakupljenih količin podatkovnega prenosa, saj se ponavljajoče se slike prenesejo le enkrat.

 

Več o dovoljenih Android
Nadzor pravic, ki jih uporabniki lahko dodelijo aplikacijam, naj bi zaščitil celovitost Androidnega sistema in zasebnost uporabnika. Vsaka Androidna aplikacija se izvaja s pomočjo virov, ki jih dodeli krovni sistem. Ta nabor virov je po privzetem omejen. Če pa želi aplikacija za svoje delovanjeposegati po drugih virih, mora za to zahtevati dovoljenje.
Od različice 6.0 Androidnega sistema naprej dovoljenja za uporabo virov dajejo uporabniki med samim delovanjem aplikacije, in ne kot pred različico 6.0 ob namestitvi aplikacije. Takšno ukrepanje daje uporabnikom možnost boljšega nadzora na funkcionalnostmi, ki jih aplikacija uporablja. Denimo uporabnik lahko aplikaciji za snemanje dovoli uporabo kamere, ne dovoli pa pridobitev podatka o lokaciji naprave. Kontrolo nad dovoljenji ima uporabnik tudi v okviru nastavitev aplikacije, kjer lahko prej podana dovoljenja prekliče.
Dovoljenja so razvrščena v dve ravni zaščite in so lahko t. i. navadna dovoljenja (določajo uporabo navadnih virov) ali t. i. nevarna dovoljenja (nevarna za zasebnost uporabnika ali celovitost sistema).
Dovoljenja so tudi grupirana. Če je v skupini več dovoljen in je eno že odobreno s strani uporabnika, potem se samodejno odobrijo tudi druga dovoljenja iz iste skupine, če jih aplikacija zahteva.

Več o kategorijah dovoljenj
Če aplikacija potrebuje navadne vire, sama sproži zahtevo po navadnih virih. Sistem tovrstna dovoljenja dodeli samodejno, brez posredovanja uporabnika.
Če pa aplikacija potrebuje nevarne vire, sama sproži zahtevo, vendarle tokrat mora uporabo teh virov izrecno odobriti uporabnik.
Navadna dovoljenja omogočajo uporabo podatkov in virov, ki predstavljajo zelo majhno tveganje za ohranitev zasebnosti uporabnika ali nemoteno delovanje ostalih aplikacij. Primer tovrstnih dovoljenj je dovoljenje za nastavitev časovnega pasa naprave. Sistem tovrstna dovoljenja zagotavlja samodejno.
Nevarna dovoljenja omogočajo aplikaciji dostop do podatkov ali virov, ki lahko zajemajo uporabnikove zasebne informacije ali lahko vplivajo na shranjene podatke in delovanje drugih aplikacij. Primer tovrstnega dovoljenja je možnost branja uporabnikovih stikov. Uporabo tovrstnih virov mora odobriti uporabnik.

Tabela: Nevarna dovoljenja po skupinah (poševno so označena dovoljenja, ki jih od vas zahteva aplikacija RTV 4D)

Ime skupine dovoljenj Ime dovoljenja
CALENDER READ_CALENDAR
WRITE_CALENDAR
CAMERA CAMERA
CONTACTS READ_CONTACTS
WRITE_CONTACTS
GET_ACCOUNTS
LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION
ACCESS_COARSE_LOCATION
MICROPHONE RECORD_AUDIO
PHONE READ_PHONE_STATE
CALL_PHONE
READ_CALL_LOG
WRITE_CALL_LOG
ADD_VOICEMAIL
USE_SIP
PROCESS_OUTGOING_CALLS
SENSORS BODY_SENSORS
SMS SEND_SMS
RECEIVE_SMS
READ_SMS
RECEIVE_WAP_PUSH
RECEIVE_MMS
STORAGE

READ_EXTERNAL_STORAGE
WRITE_EXTERNAL_STORAGE

 


*************************************************************************
*************************************************************************

 

Why does the RTV 4D application require your permission to use system resources?

The RTV 4D Android application asks your permissions to use several of your device's capabilities, namely phone (i.e. call) related, location and external storage capabilities.

  • The access to phone capabilities includes access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any on-going calls, and a list of any PhoneAccounts registered on the device. The access required is read only. i.e. the application can only retrieve the information and not modify it or delete it. While running, the application uses the granted access to detect the calls while listening or watching audio-video content. If it detects a call, it turns of the recording sound, enabling the call to proceed without disturbances.
  • The access to location capabilities provide information on either coarse or precise device location. RTV 4D application uses the information on device’s coarse location for providing the weather forecast appropriate for that location.
  • The access to external storage is used to store the pictorial content – article images and recording thumbnails - to device's memory. This action reduces the volume of data to transfer, since the repeating pictorial content is downloaded only once.

More about Android System Permissions
The control of permissions, which are granted to applications by users, aims at protecting the system's integrity and the user's privacy. Each Android application runs using the resources allocated by the system. These resources are limited by default. If the application requires further resources, it must obtain the permissions to do so.
Beginning in Android 6.0 (API level 23), users grant permissions to apps while the app is running, not when they install the application. This approach gives the user more control over the application functionalities. For instance, a user can grant a recording application access to the camera, but not to the device location. The control over the permissions can be exerted within the application settings, where the user can revoke previously granted permissions.
System permissions are divided into two protection levels: normal, which determine the usage of common resources, and dangerous, which determine the usage of resources potentially damaging to users' privacy or system's integrity.
System permissions are also grouped. If an application requests a dangerous permission, and the app already has another dangerous permission in the same permission group, the system immediately grants the permission without any interaction with the user.

More on system permission categories
If the application requires only common, normal, resources, it requests the permissions by itself. The system automatically grants the permissions, without users intervention.
If the application requires dangerous resources, it requests the permissions, which have to be granted by the user explicitly.
Normal permissions cover areas where your application needs to access common data or resources, but where there's very little risk to the user's privacy or the operation of other applications. An example is permission to set the time zone of the device. The system automatically grants these permissions to the application.
Dangerous permissions enable the application to access to data or resources that involve the user's private information, or could potentially affect the user's stored data or the operation of other applications. For instance, the ability to read the user's contacts is a dangerous permission. The user has to explicitly grant the permission to the application.

Table: Dangerous permissions and permission groups (permissions requested by RTV 4D application are written in italic)

Ime skupine dovoljenj Ime dovoljenja
CALENDER READ_CALENDAR
WRITE_CALENDAR
CAMERA CAMERA
CONTACTS READ_CONTACTS
WRITE_CONTACTS
GET_ACCOUNTS
LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION
ACCESS_COARSE_LOCATION
MICROPHONE RECORD_AUDIO
PHONE READ_PHONE_STATE
CALL_PHONE
READ_CALL_LOG
WRITE_CALL_LOG
ADD_VOICEMAIL
USE_SIP
PROCESS_OUTGOING_CALLS
SENSORS BODY_SENSORS
SMS SEND_SMS
RECEIVE_SMS
READ_SMS
RECEIVE_WAP_PUSH
RECEIVE_MMS
STORAGE

READ_EXTERNAL_STORAGE
WRITE_EXTERNAL_STORAGE